usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

АТ «Холдінгова компанія «Укрспецтехніка»
ДП «Укрспецтехніка система»

Спеціальний дозвіл СБУ:

Заван­та­жи­ти (PDF)
Ліцензія Адміністрації ДССЗЗІ України :

Заван­та­жи­ти (PDF)

Ми про­по­ну­є­мо

Для ком­пле­ксно­го вико­ри­ста­н­ня в захи­щу­ва­них при­мі­ще­н­нях ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» виро­бляє ЗТЗІ серії «БАЗАЛЬТ», які дозво­ля­ють «закри­ти» можли­ві кана­ли вито­ку мов­ної інфор­ма­ції на ОІД, тоб­то забез­пе­чи­ти необ­хі­дне за вимо­га­ми НД ТЗІ спів­від­но­ше­н­ня рів­нів небез­пе­чно­го та шумо­во­го сигналів.

Крім при­стро­їв ТЗІ серії «Базальт» під­при­єм­ство виго­тов­ляє і інші виро­би, що можуть бути засто­со­ва­ні в КТЗІ – авто­ма­ти­зо­ва­ні вікон­ні тка­нин­ні роле­ти, шафи мон­та­жні для роз­мі­ще­н­ня апа­ра­ту­ри управ­лі­н­ня КТЗІ, при­строї від­клю­че­н­ня ліній інфор­ма­цій­них, цифро­вих теле­фон­них та сило­вих мереж тощо.

При ство­рен­ні КТЗІ Замов­ник робіт має забез­пе­чи­ти Вико­нав­ця робіт низ­кою поча­тко­вих доку­мен­тів для ство­ре­н­ня про­е­кту КТЗІ, вико­на­н­ня від­по­від­них робіт на об’єкті інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті, для яко­го цей про­ект роз­ро­бляв­ся, випро­бу­вань та ате­ста­ції ство­ре­но­го КТЗІ.

Техні­чний про­ект на КТЗІ або КСЗІ поля­гає в роз­роб­ці орга­ні­за­цій­них і техні­чних захо­дів захи­сту інфор­ма­ції з обме­же­ним досту­пом, котрі від­по­від­а­ють моде­лі загроз і забез­пе­чу­ють запла­но­ва­ні пока­зни­ки для вста­нов­ле­них рів­нів захи­сту інформації.

Ате­ста­ція КТЗІ є одним з ета­пів ство­ре­н­ня КТЗІ і про­во­ди­ться з метою визна­че­н­ня від­по­від­но­сті вимо­гам НД ТЗІ вико­на­них робіт зі ство­ре­н­ня КТЗІ на об’єкті інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті та пов­но­ти про­ве­де­них випробувань.

ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» має від­по­від­ний дозвіл на про­ве­де­н­ня робіт з вияв­ле­н­ня закла­дних при­стро­їв (ЗП).

КСЗІ — це систе­ма техні­чних і нете­хні­чних захо­дів, що дозво­ля­ють запо­біг­ти або ускла­дни­ти можли­вість досту­пу до інфор­ма­ції, обро­блю­ва­ної авто­ма­ти­зо­ва­ним спосо­бом в інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах.

ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» виро­бляє зраз­ки виро­бів за інди­ві­ду­аль­ни­ми замов­ле­н­ня­ми під­при­ємств і відомств. Як пра­ви­ло, це спе­ци­фі­чні нестан­дар­тні при­строї, моди­фі­ка­ції виро­бів, що випу­ска­ю­ться під­при­єм­ством, скла­дні вузли обро­бі­тку сигналів.