usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Випро­мі­ню­вач при­зна­че­ний для ство­ре­н­ня аку­сти­чно­го сигна­лу завад в архі­те­ктур­них та інже­нер­но-буді­вель­них кон­стру­кці­ях (там­бу­ри, пові­тро­во­ди тощо) і еле­мен­ти інже­нер­но-техні­чно­го обла­дна­н­ня буді­вель (тепло­ма­гі­стра­лі, пові­тро­во­ди та ін) при вико­ри­стан­ні в скла­ді техні­чних засо­бів актив­но­го захи­сту мов­ної інфор­ма­ції від вито­ку аку­сти­чним і вібро­аку­сти­чним каналами.

Випро­мі­ню­вач може вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся з при­стро­я­ми захи­сту інфор­ма­ції «БАЗАЛЬТ-4ГА», «ANG-2000» тощо.

Випро­мі­ню­вач пере­тво­рює еле­ктри­чні сигна­ли, ство­рю­ва­ні дже­ре­лом шумо­вих сигна­лів, в аку­сти­чні сигнали.

Випро­мі­ню­вач не воло­діє вла­сним ВЧ випро­мі­ню­ва­н­ням і має сигнал аку­сто­еле­ктри­чно­го пере­тво­ре­н­ня, що не пере­ви­щує чин­ні нор­ми техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції для неси­ме­три­чних ліній в при­мі­ще­н­нях І кате­го­рії при наяв­но­сті зву­ко­під­си­лю­валь­них систем.

Технічні характеристики:

1. Випро­мі­ню­вач забез­пе­чує рівень зву­ко­во­го тиску, при­ве­де­ний в табли­ці, при під­ве­ден­ні шумо­вої напру­ги 1,0 В зі спа­да­ю­чою спе­ктраль­ною щіль­ні­стю поту­жно­сті 3дБ/октаву.

Цен­траль­на часто­та окта­ви, Гц Рівень зву­ко­во­го тиску, не мен­ше, дБ
250 62
500 64
1000 62
2000 63
4000 63

При­мі­тка: За нульо­ве зна­че­н­ня рів­нів зву­ко­во­го тиску в дБ прийня­то зву­ко­вий тиск 2х10-5 Па.

2. Вхі­дний актив­ний опір, Ом:  600
3. Номі­наль­ний опір при змін­но­му стру­мі, Ом:  8
4. Макси­маль­на під­ве­де­на напру­га шумо­во­го сигна­лу, В:  5
5. Макси­маль­ний рівень зву­ко­во­го тиску, дБ: 84
6. Габа­ри­тні роз­мі­ри, мм: не біль­ше 130х70х65
7. Маса, кг: не біль­ше 0,5