usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Кому­та­тор еле­ктро­ме­ре­жі РЕМ‑1 (нада­лі кому­та­тор) при­зна­че­ний для галь­ва­ні­чно­го від’єднання техні­чних при­стро­їв від мере­жі еле­ктро­жив­ле­н­ня. В яко­сті кому­та­цій­них еле­мен­тів засто­со­ва­ні реле.
Кому­та­тор може вико­ри­сто­ву­ва­тись у скла­ді ком­пле­ксів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції з метою авто­ма­ти­за­ції орга­ні­за­цій­них заходів.
Управ­лі­н­ня кому­та­то­ром вико­ну­є­ться пода­чею постій­ної напру­ги (нада­лі управ­ля­ю­ча напру­га) на кон­та­кти гвин­то­во­го клем­ни­ка, при цьо­му забез­пе­чу­є­ться галь­ва­ні­чна розв’язка між від­по­від­ни­ми кон­та­кта­ми сигналь­них гвин­то­вих клемників.
Кому­та­тор забез­пе­чує зами­ка­н­ня і/або роз­ми­ка­н­ня від­по­від­них кон­та­ктів гвин­то­вих клем­ни­ків при від­су­тно­сті управ­ля­ю­чої напруги.
При пода­чі управ­ля­ю­чої напру­ги (управ­ля­ю­чих напруг) під­сві­чу­ва­н­ня інди­ка­то­ра (інди­ка­то­рів) на кому­та­то­рі вка­зує на її (їх) наявність.
Кому­та­тор еле­ктро­ме­ре­жі РЕМ‑1 випу­ска­є­ться в 16-ти виконаннях:

 • РЕМ‑1.00–12 … РЕМ‑1.07–12 – з управ­ля­ю­чою напру­гою 12 В постій­но­го струму;
 • РЕМ‑1.00–24 … РЕМ‑1.07–24 – з управ­ля­ю­чою напру­гою 24 В постій­но­го струму.
 • РЕМ‑1.00-ХХ вико­ри­сто­вує неза­ле­жне управ­лі­н­ня дво­ма кому­та­то­ра­ми на замикання/розмикання двох ліній еле­ктро­жив­ле­н­ня кожним.
 • РЕМ‑1.01-ХХ вико­ри­сто­вує неза­ле­жне управ­лі­н­ня дво­ма кому­та­то­ра­ми на зами­ка­н­ня двох ліній еле­ктро­жив­ле­н­ня кожним.
 • РЕМ‑1.02-ХХ вико­ри­сто­вує неза­ле­жне управ­лі­н­ня дво­ма кому­та­то­ра­ми, один з яких забез­пе­чує зами­ка­н­ня, а інший замикання/розмикання двох ліній електроживлення.
 • РЕМ‑1.03-ХХ вико­ри­сто­вує одно­ча­сне управ­лі­н­ня дво­ма кому­та­то­ра­ми на замикання/розмикання двох ліній еле­ктро­жив­ле­н­ня кожним.
 • РЕМ‑1.04-ХХ вико­ри­сто­вує одно­ча­сне управ­лі­н­ня дво­ма кому­та­то­ра­ми на зами­ка­н­ня двох ліній еле­ктро­жив­ле­н­ня кожним.
 • РЕМ‑1.05-ХХ вико­ри­сто­вує одно­ча­сне управ­лі­н­ня дво­ма кому­та­то­ра­ми, один з яких забез­пе­чує зами­ка­н­ня, а інший замикання/розмикання двох ліній електроживлення.
 • РЕМ‑1.06-ХХ вико­ри­сто­вує управ­лі­н­ня одним кому­та­то­ром, що забез­пе­чує замикання/розмикання двох ліній електроживлення.
 • РЕМ‑1.07-ХХ вико­ри­сто­вує управ­лі­н­ня одним кому­та­то­ром, що забез­пе­чує зами­ка­н­ня двох ліній електроживлення.

Технічні характеристики:

 1. Опір між від­по­від­ни­ми кон­та­кта­ми гвин­то­вих клем­ни­ків при наяв­но­сті управ­ля­ю­чої напру­ги, Ом: не біль­ше 1.
 2. Опір між від­по­від­ни­ми кон­та­кта­ми гвин­то­вих клем­ни­ків при від­су­тно­сті управ­ля­ю­чої напру­ги, МОм: не мен­ше 20.
 3. Зату­ха­н­ня на часто­ті 1000 Гц між від­по­від­ни­ми кон­та­кта­ми гвин­то­вих клем­ни­ків при наяв­но­сті управ­ля­ю­чої напру­ги, дБ: не мен­ше 90.
 4. Струм спо­жи­ва­н­ня при наяв­но­сті управ­ля­ю­чої напруги:
  • РЕМ‑1.00–12(24) — РЕМ‑1.05–12(24), мА: не біль­ше 68 (34);
  • РЕМ‑1.06–12(24), РЕМ‑1.07–12(24), мА: не біль­ше 34 (17).
 5. Габа­ри­тні роз­мі­ри, мм: не біль­ше 67х51х25.
 6. Маса, кг: не біль­ше 0,105.

При­стрій виро­бля­є­ться серійно.
Згі­дно з НД ТЗІ 3.5–001-2017 екс­пер­тно­го виснов­ку не потребує.

Замо­ви­ти рахунок