usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» від­по­від­но до «Поло­же­н­ня про дозвіль­ний поря­док про­ве­де­н­ня робіт з техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції для вла­сних потреб», затвер­дже­не нака­зом ДСТСЗІ СБУ від 22.02.2002 №9, заре­є­стро­ва­не Міні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни 13.03.2002 за №245/6533, має від­по­від­ний Дозвіл на про­ве­де­н­ня робіт з техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції для вла­сних потреб, та має ліцен­зію, вида­ну Адмі­ні­стра­ці­єю Держспецзв’язку на про­ве­де­н­ня робіт в тому числі з вияв­ле­н­ня закла­дних при­стро­їв (ЗП)

Цей вид робіт регла­мен­то­ва­ний НД ТЗІ 2.7–011-2012 і перед­ба­чає наяв­ність у під­при­єм­ства Мето­ди­ки вияв­ле­н­ня закла­дних  при­стро­їв (нада­лі Мето­ди­ка), пого­дже­ної з Адмі­ні­стра­ці­єю Держспецзв’язку.
Така Мето­ди­ка в ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» роз­ро­бле­на та пого­дже­на Адмі­ні­стра­ці­єю Держспецзв’язку.

Робо­ти з вияв­ле­н­ня ЗП є обов’язковими під час ате­ста­ції КТЗІ або при здій­снен­ні пері­о­ди­чно­го інстру­мен­таль­но­го кон­тро­лю захи­ще­но­сті інфор­ма­ції на ОІД.

Зазви­чай пошук закла­дних при­стро­їв містить три ета­пи робіт:

 • під­го­тов­чий етап;
 • основ­ний етап (ком­пле­ксна спе­ці­аль­на перевірка);
 • заклю­чний етап.

Під час під­го­тов­чо­го етапу:

 • вивча­є­ться доку­мен­та­ція (пла­ни тери­то­рії та при­мі­щень, схе­ми кому­ні­ка­цій, енер­го­за­без­пе­че­н­ня і.т.і.);
 • про­во­ди­ться попе­ре­дній огляд ОІД;
 • роз­ро­бля­є­ться план про­ве­де­н­ня робіт та виби­ра­є­ться метод (при­хо­ва­ний, відкритий);
 • роз­ро­бля­є­ться леген­да для «при­кри­т­тя» пошу­ку ЗП;
 • виби­ра­ю­ться техні­чні засо­би, при­ла­ди та обла­дна­н­ня, необ­хі­дне для про­ве­де­н­ня робіт;
 • визна­ча­ю­ться мето­ди акти­ві­за­ції ЗП та вимо­ги до тест сигналу;
 • про­во­ди­ться попе­ре­дній ана­ліз радіо­ча­сто­тної обста­нов­ки (в тому числі випро­мі­ню­вань в опти­чно­му та інфра­чер­во­но­му діапазонах);
 • про­во­ди­ться роз­по­діл спе­ці­а­лі­стів, техні­чних засо­бів, при­ла­дів та обла­дна­н­ня за місцем і часом про­ве­де­н­ня робіт.

Під час основ­но­го етапу:

 • про­во­дя­ться захо­ди з акти­ві­за­ції ЗП, що можли­во вста­нов­ле­ні на ОІД;
 • про­во­дя­ться захо­ди з вияв­ле­н­ня при­хо­ва­них систем відео спостереження;
 • про­во­ди­ться ана­ліз (кон­троль) радіо­ча­сто­тної обста­нов­ки в межах ОІД (в тому числі випро­мі­ню­вань в опти­чно­му та інфра­чер­во­но­му діа­па­зо­нах) та іден­ти­фі­ка­ція вияв­ле­них сигналів);
 • про­во­дя­ться захо­ди з лока­лі­за­ції вияв­ле­них на ОІД дже­рел радіовипромінювання;
 • про­во­ди­ться пошук ЗП, вста­нов­ле­них (під­клю­че­них) на про­во­до­вих (дро­то­вих) кому­ні­ка­ці­ях, що роз­та­шо­ва­ні на ОІД або про­хо­дять через ОІД;
 • про­во­ди­ться пошук ЗП мето­да­ми неруй­нів­но­го кон­тро­лю (за допо­мо­гою нелі­ній­но­го лока­то­ра, мета­ло­шу­ка­ча, тепловізора).
 • про­во­ди­ться фізи­чний пошук ЗП, у тому числі з боку сумі­жних приміщень;
 • про­во­ди­ться пошук ЗП, вста­нов­ле­них на  (у) буді­вель­них, ого­ро­джу­валь­них та оздо­блю­валь­них кон­стру­кці­ях (мате­рі­а­лах), меблях, пре­дме­тах інтер’єру, суве­ні­рах, техні­чних засо­бах тощо, які роз­мі­ще­ні на ОІД, шля­хом визна­че­н­ня ори­гі­наль­но­сті і цілі­сно­сті спе­ці­аль­них захи­сних зна­ків (СЗЗ) і візу­аль­но­го обсте­же­н­ня (візу­аль­ний пошук), роз­би­ра­н­ня та огля­ду (фізи­чний пошук);
 • про­во­дя­ться захо­ди з вери­фі­ка­ції «підо­зрі­лих» місць на ОІД мето­да­ми руй­нів­но­го контролю.

В деяких випад­ках обсте­же­н­ня техні­чних засо­бів, пре­дме­тів інтер’єру або суве­ні­рів про­во­ди­ться в спе­ці­аль­ній лабо­ра­то­рії або екра­но­ва­ній каме­рі ДП „Укр­спе­цте­хні­ка система”).

На заклю­чно­му ета­пі резуль­та­ти пошу­ку ЗП систе­ма­ти­зу­ю­ться та ана­лі­зу­ю­ться, роз­ро­бля­є­ться пере­лік реко­мен­да­цій щодо під­ви­ще­н­ня рів­ня захи­ще­но­сті об’єкта. На ОІД вста­нов­лю­ю­ться (за необ­хі­дно­сті) нові СЗЗ, оформ­лю­є­ться акт (звіт) за резуль­та­та­ми робіт з вияв­ле­н­ня ЗП на ОІД.

ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» надає послу­ги з пошу­ку ЗП за умо­ви укла­де­н­ня від­по­від­но­го дого­во­ру.
Пошук ЗП про­во­ди­ться під час ате­ста­ції КТЗІ, інстру­мен­таль­но­го кон­тро­лю захи­ще­но­сті інфор­ма­ції, а також в яко­сті окре­мої послу­ги. При цьо­му замов­ни­ком послу­ги можуть бути орга­ні­за­ції будь-якої фор­ми вла­сно­сті або фізи­чні особи.