usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

При­стрій при­зна­че­ний для захи­сту об’є­ктів еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­ної техні­ки (з еле­ктро­жив­ле­н­ням при­строю від цих об’є­ктів) від вито­ку інфор­ма­ції кана­ла­ми побі­чних еле­ктро­ма­гні­тних випро­мі­ню­вань шля­хом ство­ре­н­ня в нав­ко­ли­шньо­му про­сто­рі за допо­мо­гою рам­ко­вої анте­ни еле­ктро­ма­гні­тно­го поля шуму (ЕМПШ).

У при­строї перед­ба­че­на можли­вість авто­ма­ти­чної зву­ко­вої та візу­аль­ної сигна­лі­за­ції в разі вини­кне­н­ня непо­ла­док у його робо­ті. Також перед­ба­че­ний режим дистан­цій­но­го від­клю­че­н­ня при­строю шля­хом пода­чі зов­ні­шньої напру­ги (12,0+-1,2) В або зами­ка­н­ням від­по­від­них кон­та­ктів вихі­дно­го з’єднувача.

Технічні характеристики:

1. Діа­па­зон робо­чих частот*, МГц:  0,1 – 1000
2. Сере­дньо­ква­дра­ти­чні зна­че­н­ня спе­ктраль­ної щіль­но­сті напру­же­но­сті магні­тної (ρHш) і еле­ктри­чної (Еш) скла­до­вих ЕМПШ вира­же­ні в дБ до мкВ/м•√кГц на від­ста­ні 3 м в режи­мі пов­ної поту­жно­сті від­по­від­а­ють табли­ці 1, в режи­мі зни­же­ної поту­жно­сті від­по­від­а­ють табли­ці 2.

Таблиця 1
Часто­та, МГц (ρHш),дБ, не менше ш),дБ, не менше
0,1 30 -
0,5 26 -
1 20 26
5 20 26
10 40 40
30 40 40
100 - 36
200 - 36
300 - 36
500 - 30
700 - 30
1000 - 26
Таблиця 2
Часто­та, МГц (ρHш),дБ, не менше ш),дБ, не менше
0,1 20 -
0,5 16 -
1 10 16
5 10 16
10 30 30
30 30 30
100 - 26
200 - 26
300 - 26
500 - 20
700 - 20
1000 - 16

3. Напру­га еле­ктро­жив­ле­н­ня, В:  12±0,6
4. Спо­жи­ва­на поту­жність, Вт: не біль­ше 6,0
5. Габа­ри­тні роз­мі­ри (з випро­мі­ню­ю­чою анте­ною), мм: не біль­ше 750х750х50
6. Маса (з випро­мі­ню­ю­чою анте­ною), кг:  не біль­ше 1,5

*В діа­па­зо­нах частот до 1 МГц і вище 1000 МГц для еле­ктри­чної скла­до­вої, до 0,1 МГц і вище 30 МГц для магні­тної скла­до­вої рів­ні ЕМПШ не нормуються.

При­стрій виро­бля­є­ться серій­но.
Дозво­ле­ний до засто­су­ва­н­ня Держ­спец­зв’яз­ку України.

Змо­ви­ти рахунок