usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Обладнання

Технічний захист інформації з 02.01.2024 р.

Тип Най­ме­ну­ва­н­ня та характеристики Ціна з ПДВ (грн.)
При­стрій захи­сний БАЗАЛЬТ–1 Захист від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції кана­лом аку­сто­еле­ктри­чно­го пере­тво­ре­н­ня через дво­про­во­до­ві лінії поже­жно­го опо­ві­ще­н­ня, радіо­транс­ля­ції, систем гучно­мов­но­го дире­ктор­сько­го та дис­пе­тчер­сько­го зв’язку, пере­го­вор­них при­стро­їв та інших поді­бних систем.
Вико­ри­ста­н­ня реко­мен­до­ва­не Держспецзв’язку Укра­ї­ни.
Екс­пер­тний висно­вок ІСЗЗІ КПІ ім. Іго­ря Сікор­сько­го від 14 сер­пня 2017 р. за №748.
2100
При­стрій захи­сний БАЗАЛЬТ-2ГС Захист об’єктів від вито­ку інфор­ма­ції еле­ктро­ме­ре­жею.
Вико­ри­ста­н­ня реко­мен­до­ва­не Держспецзв’язку Укра­ї­ни.
Екс­пер­тний висно­вок НДЦ «Тезіс» КПІ ім. Іго­ря Сікор­сько­го від 13 трав­ня 2021 р. за №1241.
17970
При­стрій захи­сний БАЗАЛЬТ‑3 Захист об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції через дво­про­во­до­ві лінії теле­фон­но­го зв’язку.
Вико­ри­ста­н­ня реко­мен­до­ва­не Держспецзв’язку Укра­ї­ни.
Екс­пер­тний висно­вок ІСЗЗІ КПІ ім. Іго­ря Сікор­сько­го від 14 сер­пня 2017 р. за №750.
2196
При­стрій захи­сний БАЗАЛЬТ-4ГА Захист об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції аку­сти­чним, вібро­аку­сти­чним та аку­сто­еле­ктри­чним кана­ла­ми.
Вико­ри­ста­н­ня реко­мен­до­ва­не Держспецзв’язку Укра­ї­ни.
Екс­пер­тний висно­вок НДЦ «Тезіс» КПІ ім. Іго­ря Сікор­сько­го від 13 трав­ня 2021 р. за №1242.
18 990
Випро­мі­ню­вач вібро­аку­сти­чний БАЗАЛЬТ-4ДВМ  Захист об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції вібро­аку­сти­чним (вікон­ні шиб­ки, систе­ми опа­ле­н­ня та ін.) кана­лам вито­ку. Базо­ве вико­на­н­ня з крі­пле­н­ням на скло.
Може вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся спіль­но з гене­ра­то­ра­ми шуму «Базальт-4ГА», «ANG-2000» та їм поді­бни­ми.
Вико­ри­ста­н­ня реко­мен­до­ва­не Держспецзв’язку Укра­ї­ни.
Екс­пер­тний висно­вок НДЦ «Тезіс» КПІ ім. Іго­ря Сікор­сько­го від 17 вере­сня 2020 р. за №1165.
1782
Випро­мі­ню­вач вібро­аку­сти­чний БАЗАЛЬТ-4ДВМ (ком­пле­кту­є­ться крі­пле­н­ням на труби) Захист об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції вібро­аку­сти­чним (вікон­ні шиб­ки, систе­ми опа­ле­н­ня та ін.) кана­лам вито­ку.
Може вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся спіль­но з гене­ра­то­ра­ми шуму «Базальт-4ГА», «ANG-2000» та їм поді­бни­ми.
Вико­ри­ста­н­ня реко­мен­до­ва­не Держспецзв’язку Укра­ї­ни.
Екс­пер­тний висно­вок НДЦ «Тезіс» КПІ ім. Іго­ря Сікор­сько­го від 17 вере­сня 2020 р. за №1165.
1980
Випро­мі­ню­вач аку­сти­чний БАЗАЛЬТ–4ДА Захист об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції аку­сти­чним та вібро­аку­сти­чним кана­ла­ми. Може вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся спіль­но з гене­ра­то­ра­ми шуму «БАЗАЛЬТ-4ГА», «ANG-2000» та їм поді­бни­ми.
Вико­ри­ста­н­ня реко­мен­до­ва­не Держспецзв’язку Укра­ї­ни.
Екс­пер­тний висно­вок НДЦ «Тезіс» КПІ ім. Іго­ря Сікор­сько­го від 17 вере­сня 2020 р. за №1166.
1716

При­стрій захи­сний Базальт-5гЕш

Маску­ва­н­ня побі­чних еле­ктро­ма­гні­тних випро­мі­ню­вань та наво­док пра­цю­ю­чих ПЕОМ та інших основ­них техні­чних засо­бів.
Вико­ри­ста­н­ня реко­мен­до­ва­не Держспецзв’язку Укра­ї­ни.
Екс­пер­тний висно­вок ІСЗЗІ КПІ ім. Іго­ря Сікор­сько­го від 14 сер­пня 2017 р. за №754.
14292
При­стрій захи­сту цифро­вих теле­фон­них апа­ра­тів БАЗАЛЬТ–31 Захист від вито­ку кана­ла­ми цифро­вих або­нент­ських теле­фон­них ліній мов­ної кон­фі­ден­цій­ної інфор­ма­ції (БАЗАЛЬТ-31А) та мов­ної інфор­ма­ції з обме­же­ним досту­пом, що є вла­сні­стю дер­жа­ви (БАЗАЛЬТ-31Б).
Вико­ри­ста­н­ня реко­мен­до­ва­не Держспецзв’язку Укра­ї­ни.
Екс­пер­тний висно­вок ІСЗЗІ КПІ ім. Іго­ря Сікор­сько­го від 14 сер­пня 2017 р. за №755.
6306
При­стрій від­клю­че­н­ня інфор­ма­цій­ної мере­жі РІМ‑1 При­стрій від­клю­че­н­ня інфор­ма­цій­ної мере­жі РІМ‑1 при­зна­че­ний для галь­ва­ні­чно­го роз’єднання техні­чно­го засо­бу (комп’ютер та ін.) від восьми про­во­до­вої лінії. В яко­сті кому­та­цій­них еле­мен­тів засто­со­ва­ні реле. Згі­дно з НД ТЗІ 3.5–001‑2017 екс­пер­тно­го виснов­ку не потребує. 1470
При­стрій від­клю­че­н­ня ТА КТР‑1.14 При­стрій від­клю­че­н­ня ТА КТР‑1.14 при­зна­че­ний для галь­ва­ні­чно­го роз’єднання теле­фон­но­го апа­ра­ту від чоти­ри про­во­до­вої теле­фон­ної лінії. В яко­сті кому­та­цій­них еле­мен­тів засто­со­ва­ні реле. Згі­дно з НД ТЗІ 3.5–001‑2017 екс­пер­тно­го виснов­ку не потребує. 1050
Кому­та­тор еле­ктро­ме­ре­жі РЕМ‑1 Кому­та­тор еле­ктро­ме­ре­жі РЕМ‑1 при­зна­че­ний для галь­ва­ні­чно­го роз’єднання техні­чних при­стро­їв від мере­жі еле­ктро­жив­ле­н­ня. В яко­сті кому­та­цій­них еле­мен­тів засто­со­ва­ні реле, 16 вико­нань. Згі­дно з НД ТЗІ 3.5–001‑2017 екс­пер­тно­го виснов­ку не потребує. від 1230
При­стрій кому­та­ції РІЕМ‑1 При­стрій для одно­ча­сної кому­та­ції інфор­ма­цій­ної мере­жі та еле­ктро­ме­ре­жі РІЕМ‑1 при­зна­че­ний для галь­ва­ні­чно­го від’єднання техні­чних при­стро­їв від мере­жі еле­ктро­жив­ле­н­ня та від восьми­про­во­до­вої лінії інфор­ма­цій­ної комп’ютерної мере­жі. В яко­сті кому­та­цій­них еле­мен­тів засто­со­ва­ні реле, 16 вико­нань. Згі­дно з НД ТЗІ 3.5–001‑2017 екс­пер­тно­го виснов­ку не потребує. від 1242
При­стрій керу­ва­н­ня КТЗІ БАЗАЛЬТ‑К При­стрій керу­ва­н­ня КТЗІ БАЗАЛЬТ‑К при­зна­че­ний для вмикання/вимикання напру­ги елект-рожив­ле­н­ня змін­но­го стру­му 50 Гц 220 В засо­бів ТЗІ, що вхо­дять до скла­ду ком­пле­ксів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції, де засто­со­ва­ні при­строї керу­ва­н­ня, та вимикання/вмикання напру­ги еле­ктро-жив­ле­н­ня змін­но­го стру­му 50 Гц 220 В допо­мі­жних техні­чних засо­бів, роз­та­шо­ва­них на об’єкті за-хисту, 9 вико­нань. Згі­дно з НД ТЗІ 3.5–001-2017 екс­пер­тно­го виснов­ку не потребує. від 13 200 (в зале­жно­сті від вико­на­н­ня)

Послуги за ліцензією ДСCЗЗІ України

Най­ме­ну­ва­н­ня Ціна
Мон­таж ком­пле­ксів ТЗІ «під ключ» Дого­вір­на
Роз­роб­ка та постав­ка техні­чних засо­бів захисту Дого­вір­на
Ате­ста­ція техні­чних засобів Дого­вір­на
Ате­ста­ція виді­ле­них приміщень Дого­вір­на
Вияв­ле­н­ня закла­дних пристроїв Дого­вір­на
Про­дов­же­н­ня тер­мі­ну слу­жби виробів Дого­вір­на