usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Для забез­пе­че­н­ня поча­тку робіт зі ство­ре­н­ня ком­пле­ксу техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції Замов­ник робіт від­по­від­но до вимог НД ТЗІ 3.6–003-2016 (цей нор­ма­тив­ний доку­мент замі­нив НД ТЗІ 1.1–005-07, НД ТЗІ 2.1–002-07, НД ТЗІ 3.1–001-07 та НД ТЗІ 3.3–001-07, що втра­ти­ли чин­ність) має забез­пе­чи­ти Вико­нав­ця робіт (як ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма», так і будь-яко­го іншо­го ліцен­зі­а­та Держспецзв’язку) низ­кою поча­тко­вих доку­мен­тів для ство­ре­н­ня про­е­кту КТЗІ, вико­на­н­ня мон­та­жних та нала­го­джу­валь­них робіт на об’єкті інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті (ОІД), для яко­го цей про­ект роз­ро­бляв­ся, випро­бу­вань та ате­ста­ції ство­ре­но­го КТЗІ. В окре­мих випад­ках, для при­ско­ре­н­ня пер­шо­го ета­пу ство­ре­н­ня КТЗІ (згі­дно з НД ТЗІ 3.6–003-2016), Замов­ни­ку про­по­ну­є­ться у письмо­вій фор­мі дати від­по­відь на запи­та­н­ня опи­ту­валь­но­го листа.

Дода­тко­во наші спе­ці­а­лі­сти повин­ні мати можли­вість озна­йом­ле­н­ня з при­мі­ще­н­ням (при­мі­ще­н­ня­ми) ОІД, і, в зале­жно­сті від типу і місця роз­та­шу­ва­н­ня ОІД, про­ве­де­н­ня пере­д­прое­кт­них вимі­рю­вань для визна­че­н­ня опти­маль­них рішень техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції в тому чи іншо­му кана­лах вито­ку інформації.

Нашою пере­ва­гою порів­ня­но з інши­ми ліцен­зі­а­та­ми Держспецзв’язку є те, що на від­мі­ну від пере­ва­жної біль­шо­сті з них, ми вико­ри­сто­ву­є­мо засо­би техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (ЗТЗІ) серії «БАЗАЛЬТ» вла­сно­го виро­бни­цтва, що дозво­ляє макси­маль­но вико­ри­сто­ву­ва­ти їх потен­цій­ні можли­во­сті (це міні­мі­зує кіль­кість ЗТЗІ в про­е­кті), забез­пе­чує най­більш про­сте узго­дже­н­ня наван­та­жень гене­ра­то­рів шумо­вих сигна­лів з випро­мі­ню­ва­ча­ми (пере­ві­ре­но на ета­пі роз­роб­ки та пере­д­при­ймаль­них випро­бу­вань від­по­від­них ЗТЗІ), забез­пе­чує пере­кри­т­тя всіх можли­вих кана­лів вито­ку, зада­них в техні­чно­му зав­дан­ні на КТЗІ (широ­ка номен­кла­ту­ра ЗТЗІ серії «БАЗАЛЬТ» та допо­мі­жних кому­та­цій­них вузлів).

На рисун­ку схе­ма­ти­чно умов­но пока­за­ні можли­ві кана­ли вито­ку мов­ної інфор­ма­ції на ОІД, для яко­го про­е­кту­є­ться КТЗІ, та ЗТЗІ серії «БАЗАЛЬТ», допо­мі­жні кому­та­цій­ні вузли та при­строї, які вико­ри­сто­ву­ю­ться для бло­ку­ва­н­ня цих кана­лів вито­ку, тоб­то забез­пе­че­н­ня необ­хі­дно­го за вимо­га­ми нор­ма­тив­них доку­мен­тів в галу­зі ТЗІ спів­від­но­ше­н­ня рів­нів небез­пе­чно­го та шумо­во­го сигналів.

Наяв­ний в орга­ні­за­ції набір засо­бів вимі­рю­валь­ної техні­ки дозво­ляє нашим спе­ці­а­лі­стам про­ве­сти на реа­лі­зо­ва­но­му КТЗІ ате­ста­цій­ні вимі­рю­ва­н­ня для визна­че­н­ня пов­но­ти вико­на­н­ня вимог щодо захи­сту від вито­ку ІзОД техні­чни­ми кана­ла­ми і пере­вір­ки пов­но­ти та доста­тно­сті реа­лі­зо­ва­них в КТЗІ захо­дів із захи­сту інфор­ма­ції на ОІД, резуль­та­ти яких вико­ри­сто­ву­ю­ться при пер­вин­ній ате­ста­ції КТЗІ.


Значний досвід ДП «Укрспецтехніка система» в реалізації КТЗІ акумулювався в наступній моделі проекту КТЗІ.
  1. Основ­ний метод пере­ве­де­н­ня КТЗІ в робо­чий стан і вихід з ньо­го забез­пе­чу­є­ться дистан­цій­но з пуль­та дистан­цій­но­го керу­ва­н­ня через радіо­ка­нал (най­ви­щий прі­о­ри­тет) і/або про­во­до­вим спосо­бом (від­да­ле­на кно­пка на вимо­гу Замов­ни­ка), інфра­чер­во­ний та уль­тра­зву­ко­вий кана­ли (тіль­ки на вимо­гу Замовника).
  2. Для забез­пе­че­н­ня від­су­тно­сті несан­кціо­но­ва­но­го досту­пу (НСД) до актив­них ЗТЗІ (БАЗАЛЬТ-4ГА, БАЗАЛЬТ-2ГС) остан­ні фізи­чно роз­мі­щу­ю­ться в окре­мій мон­та­жній шафі (шафі ТЗІ).
  3. Сигна­ли зашум­ле­н­ня з вихо­дів БАЗАЛЬТ-4ГА без­по­се­ре­дньо або через блок регу­лю­ва­н­ня рів­нів над­хо­дять на вихі­дні клем­ні колод­ки шафи ТЗІ, чим забез­пе­чу­є­ться міні­маль­но можли­вий рівень шумо­вих сигна­лів у при­мі­щен­ні (при­мі­ще­н­нях) ОІД при пере­ве­ден­ні КТЗІ в робо­чий стан, а зна­чить і макси­маль­но можли­вий рівень аку­сти­чно­го ком­фор­ту для пере­бу­ва­ю­чих на ОІД осіб.
  4. До скла­ду шафи ТЗІ в зале­жно­сті від захи­щу­ва­но­го ОІД вво­ди­ться від­по­від­но­го рів­ня скла­дно­сті блок управ­лі­н­ня та панель управ­лі­н­ня і інди­ка­ції, а також ста­бі­лі­зо­ва­ні дже­ре­ла еле­ктро­жив­ле­н­ня необ­хі­дних напруг та поту­жно­сті (зазви­чай напру­ги номі­на­лом 12 В та 24 В).
  5. За наяв­но­сті в КТЗІ авто­ма­ти­зо­ва­них вікон­них тка­нин­них ролет їх бло­ки кому­та­ції від­по­від­но­го типу роз­мі­щу­ю­ться без­по­се­ре­дньо біля вікон­них отворів.
  6. На вимо­гу Замов­ни­ка на пане­лі управ­лі­н­ня і інди­ка­ції шафи ТЗІ може бути забез­пе­че­ний сер­ві­сний режим управ­лі­н­ня авто­ма­ти­зо­ва­ни­ми вікон­ни­ми тка­нин­ни­ми роле­та­ми — опу­ска­н­ня та під­ні­ма­н­ня поло­тен ролет на довіль­ну висо­ту (сер­ві­сний режим можли­вий тіль­ки при від­су­тно­сті робо­чо­го ста­ну КТЗІ).
  7. Для полег­ше­н­ня екс­плу­а­та­ції КТЗІ в бло­ко­ві управ­лі­н­ня з кон­троль­них сигна­лів справ­но­сті всіх скла­до­вих частин КТЗІ, а також кон­троль­них сигна­лів, що хара­кте­ри­зу­ють шта­тний хара­ктер ста­ну кабель­них шлей­фів КТЗІ, фор­му­є­ться уза­галь­не­ний сигнал кон­тро­лю пра­це­зда­тно­сті, не шта­тний рівень яко­го викли­кає від­по­від­ну візу­аль­ну і/або зву­ко­ву інди­ка­цію на пане­лі управ­лі­н­ня і інди­ка­ції шафи ТЗІ, при цьо­му пере­ве­де­н­ня КТЗІ в робо­чий стан неможливе.
  8. На вимо­гу Замов­ни­ка можли­ве забез­пе­че­н­ня КТЗІ датчи­ка­ми від­кри­тих вікон­них фра­муг та две­рей при­мі­ще­н­ня (при­мі­щень) ОІД з від­по­від­ною інди­ка­ці­єю їх ста­ну на пане­лі управ­лі­н­ня і інди­ка­ції шафи ТЗІ.
  9. На вимо­гу Замов­ни­ка можли­ве забез­пе­че­н­ня КТЗІ дода­тко­ви­ми фізи­чни­ми датчи­ка­ми пов­но­го опу­ска­н­ня поло­тен авто­ма­ти­зо­ва­них вікон­них тка­нин­них ролет з від­по­від­ною інди­ка­ці­єю їх ста­ну на пане­лі управ­лі­н­ня і інди­ка­ції шафи ТЗІ.