usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Вібро­ви­про­мі­ню­вач при­зна­че­ний для ство­ре­н­ня вібро­аку­сти­чних завад на архі­те­ктур­но-буді­вель­них кон­стру­кці­ях (вікна, сті­ни, пере­кри­т­тя тощо) і еле­мен­тах інже­нер­но-техні­чно­го обла­дна­н­ня буді­вель (тепло­ма­гі­стра­лі, пові­тро­во­ди тощо) при вико­ри­стан­ні в скла­ді техні­чних засо­бів актив­но­го захи­сту мов­ної інфор­ма­ції від вито­ку вібро­аку­сти­чним каналом.

Вібро­ви­про­мі­ню­вач може вико­ри­сто­ву­ва­тись з при­стро­я­ми захи­сту інфор­ма­ції «БАЗАЛЬТ-4ГА», «ANG-2000» тощо.

Вібро­ви­про­мі­ню­вач пере­тво­рює еле­ктри­чні сигна­ли, ство­рю­ва­ні дже­ре­лом шумо­вих сигна­лів, в вібро­аку­сти­чні сигнали.

Вібро­ви­про­мі­ню­вач забез­пе­чує вели­чи­ну напру­ги сигна­лу аку­сто­еле­ктри­чно­го пере­тво­ре­н­ня, що від­по­від­ає чин­ним нор­мам з техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції для неси­ме­три­чних ліній в при­мі­ще­н­нях І кате­го­рії при наяв­но­сті зву­ко­під­си­лю­валь­них систем, нечу­тли­вий до сигна­лів ВЧ нав’язування.

Технічні характеристики:

1.Забез­пе­чує пере­да­чу вібро­ізо­льо­ва­ній при­єд­на-ній сталь­ній масі 10 кг вібро­при­ско­рень, наве­де-них в табли­ці, при під­ве­ден­ні до ньо­го сигна­лу “біло­го” шуму в діа­па­зо­ні частот від 100 до 8000 Гц зі сере­дньо­ква­дра­ти­чною напру­гою 15 В.

Цен­траль­на часто­та окта­ви, Гц Віброприскорення,дБ, не менше
250 41
500 33
1000 30
2000 33
4000 36

При­мі­тка: При від­лі­ку рів­нів вихі­дних вібро­аку­сти­чних сигна­лів в дБ за нульо­ве зна­че­н­ня прийня­то вібро­при­ско­ре­н­ня 3х10-4 м/с2.

2.Вхі­дний опір: ємність 0,033 мкФ
3.Габа­ри­тні роз­мі­ри, мм: не біль­ше Ø50х18
4.Маса, кг: не біль­ше 0,12