usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

При­стрій при­зна­че­ний для захи­сту об’є­ктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції аку­сти­чним, вібро­аку­сти­чним і аку­сто­еле­ктри­чним кана­ла­ми. Забез­пе­чує захист за допо­мо­гою при­ду­ше­н­ня сигна­лів можли­вих аку­сто­еле­ктри­чних пере­тво­рень в слаб­ко­стру­мо­вих колах, інфор­ма­тив­них аку­сти­чних і вібра­цій­них сигна­лів від­по­від­ни­ми шумо­ви­ми сигналами.

При­стрій являє собою дво­ка­наль­ний гене­ра­тор еле­ктри­чно­го шумо­во­го сигна­лу з можли­ві­стю пооктав­но­го кори­гу­ва­н­ня часто­тної хара­кте­ри­сти­ки в обох кана­лах. При­стрій може ком­пле­кту­ва­ти­ся аку­сти­чни­ми і вібро­аку­сти­чни­ми випро­мі­ню­ва­ча­ми типу «Базальт-4ДА», «Базальт-4ДВМ», «TRN-2000», «OMS-2000» тощо.

Технічні характеристики:

 1.  Напру­га еле­ктро­жив­ле­н­ня 50Гц, В: 198 — 240
 2. Струм спо­жи­ва­н­ня, А: не біль­ше 0,3
 3. Макси­маль­на ефе­ктив­на напру­га вихі­дних шумо­вих сигна­лів у сму­зі частот (170 — 5700) Гц:
  • на низь­ко­воль­тно­му виході
  • на міні­маль­но­му опо­рі наван­та­же­н­ня 1 Ом, В: не мен­ше 2;
  • на висо­ко­воль­тно­му виході
  • на міні­маль­но­му опо­рі наван­та­же­н­ня 50 Ом, В: не мен­ше 15
 4. Діа­па­зон регу­лю­ва­н­ня напру­ги вихі­дних шумо­вих сигна­лів на обох вихо­дах, дБ:  не мен­ше 20
 5. Гли­би­на регу­лю­ва­н­ня напру­ги вихі­дних шумо­вих сигна­лів в октав­них сму­гах з цен­траль­ни­ми часто­та­ми 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц на обох  вихо­дах, дБ:  не мен­ше 25
 6. Габа­ри­тні роз­мі­ри, мм: не біль­ше 200х145х75
 7. Маса, кг:  не біль­ше 3

При­мі­тки.
Допу­ска­є­ться наван­та­жу­ва­ти висо­ко­воль­тний вихід при­строю на ємні­сне наван­та­же­н­ня не більше:

 • 0,5 мкФ при макси­маль­ній напру­зі вихі­дних сигна­лів і зни­же­ній напру­зі живлення;
 • 0,7 мкФ при макси­маль­ній напру­зі вихі­дних сигна­лів і номі­наль­ній напру­зі живлення;
 • 2 мкФ при ефе­ктив­ній напру­зі вихі­дних сигна­лів не біль­ше 7,5 В.

При­стрій виро­бля­є­ться серій­но.
Дозво­ле­ний до засто­су­ва­н­ня Держ­спец­зв’яз­ку України.

 

Замо­ви­ти рахунок