usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

При­стрій керу­ва­н­ня КТЗІ БАЗАЛЬТ‑К (нада­лі – при­стрій керу­ва­н­ня) при­зна­че­ний для вми­ка­н­ня / вими­ка­н­ня напру­ги еле­ктро­жив­ле­н­ня змін­но­го стру­му 50 Гц 220 В засо­бів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (ЗТЗІ), що вхо­дять до скла­ду ком­пле­ксу техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (КТЗІ), де засто­со­ва­ний цей при­стрій керу­ва­н­ня, та вими­ка­н­ня / вми­ка­н­ня напру­ги еле­ктро­жив­ле­н­ня змін­но­го стру­му 50 Гц 220 В техні­чних засо­бів, роз­та­шо­ва­них на об’єкті захисту.

В зале­жно­сті від вико­на­н­ня при­строю керу­ва­н­ня, забез­пе­чу­є­ться від­клю­че­н­ня до восьми техні­чних засо­бів, роз­мі­ще­них на об’єкті.

До ком­пле­кту поста­ча­н­ня при­строю керу­ва­н­ня вхо­дять шафа мон­та­жна з можли­ві­стю вста­нов­ле­н­ня засо­бів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (ЗТЗІ) в неї, пульт дистан­цій­но­го управ­лі­н­ня (ДУ), розе­тки радіо­ке­ро­ва­ні двох типів, екс­плу­а­та­цій­на документація.

Дистан­цій­не керу­ва­н­ня режи­ма­ми робо­ти КТЗІ забез­пе­чу­є­ться радіо­ча­сто­тним кана­лом управ­лі­н­ня за допо­мо­гою пуль­та ДУ на від­ста­ні не мен­ше 30 м.

Під­при­єм­ство-виро­бник поста­чає ком­плект розе­ток радіо­ке­ро­ва­них пер­шо­го типу і дру­го­го типу (за їх наяв­но­сті у скла­ді при­строю керу­ва­н­ня) запро­гра­мо­ва­ни­ми від­по­від­но до команд пуль­та ДУ. За необ­хі­дно­сті, про­гра­му­ва­н­ня (або пере­про­гра­му­ва­н­ня) може бути вико­на­но без­по­се­ре­дньо на об’єкті спе­ці­а­лі­ста­ми, що від­по­від­а­ють за екс­плу­а­та­цію КТЗІ, з обов’язковими від­мі­тка­ми про це в екс­плу­а­та­цій­ній документації.

Алго­ри­тми робо­ти розе­ток радіо­ке­ро­ва­них обох типів ада­пто­ва­ний під алго­ритм робо­ти КТЗІ, а кіль­кість їх зале­жить від вико­на­н­ня при­строю керування.
Розе­тки радіо­ке­ро­ва­ні допу­ска­ють наван­та­же­н­ня до 1 кВ•А.
Макси­маль­на поту­жність, спо­жи­ва­на при­стро­єм керу­ва­н­ня, не біль­ше 7 В•А при еле­ктро­жив­лен­ні від мере­жі змін­но­го стру­му (220 ± 22) В 50 Гц.
Робо­ча тем­пе­ра­ту­ра екс­плу­а­та­ції від 0 ºС до 50 ºС.
Гаран­тій­ний тер­мін екс­плу­а­та­ції 1 (один) рік.

При­стрій виро­бля­є­ться серійно.

 

Замо­ви­ти рахунок