usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Техні­чний про­ект на ком­плекс техні­чно­го захи­сту (КТЗІ) або ком­пле­ксну систе­му захи­сту інфор­ма­ції (КСЗІ) поля­гає в роз­роб­ці орга­ні­за­цій­них і техні­чних захо­дів захи­сту інфор­ма­ції з обме­же­ним досту­пом (ІзОД), котрі від­по­від­а­ють моде­лі загроз і забез­пе­чу­ють запла­но­ва­ні техні­чні та еко­но­мі­чні пока­зни­ки для вста­нов­ле­них рів­нів захи­сту інформації.

Про­е­кту­ван­ню КСЗІ або КТЗІ пере­ду­ють пере­д­прое­кт­ні робо­ти, які від­но­ся­ться до ком­пе­тен­ції замов­ни­ка.
Пере­д­прое­кт­ні робо­ти вклю­ча­ють в себе кате­го­рі­ю­ва­н­ня об’єкта інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті (ОІД) або об’єкта ЕОТ, обсте­же­н­ня ОІД (або фізи­чно­го сере­до­ви­ща інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­ної систе­ми (ІТС)), про­ве­де­н­ня спе­ці­аль­них дослі­джень, роз­ро­бле­н­ня (або коре­гу­ва­н­ня існу­ю­чої) моде­лі загроз, роз­роб­ку техні­чно­го зав­да­н­ня (ТЗ) на ство­ре­н­ня КСЗІ або КТЗІ, в яко­му визна­ча­ю­ться ета­пи робіт, які вико­ну­ю­ться під час ство­ре­н­ня КСЗІ або КТЗІ, їх зміст та резуль­та­ти, тер­мі­ни виконання.

Про­ект КСЗІ роз­ро­бля­є­ться на під­ста­ві та у від­по­від­но­сті до ТЗ на КСЗІ, яке може бути реа­лі­зо­ва­не у вигля­ді:
- окре­мо­го роз­ді­лу ТЗ на ство­ре­н­ня ІТС;
- окре­мо­го (час­тко­во­го) ТЗ;
- допов­не­н­ня до ТЗ на ство­ре­н­ня ІТС.
Під час роз­роб­ки про­е­кту КСЗІ обґрун­то­ву­ю­ться і при­йма­ю­ться прое­кт­ні ріше­н­ня, які дають змо­гу реа­лі­зу­ва­ти вимо­ги ТЗ, забез­пе­чи­ти сумі­сність і вза­є­мо­дію різних ком­по­нен­тів КСЗІ, а також різних захо­дів і спосо­бів захи­сту інфор­ма­ції. Про­ект КСЗІ роз­ро­бля­є­ться від­по­від­но до НД ТЗІ 3.7–003-05.

Фор­ма та зміст ТЗ на ство­ре­н­ня КТЗІ мають від­по­від­а­ти Дода­тку Б НД ТЗІ 3.6–003-2016. В ТЗ також мають бути вка­за­ні хара­ктер­ні осо­бли­во­сті ОІД, які можуть впли­ва­ти на вибір прое­кт­них рішень з ТЗІ, орі­єн­тов­ний вибір основ­них прое­кт­них рішень з ТЗІ та їх еко­но­мі­чне обґрун­ту­ва­н­ня, оцін­ка умов реа­лі­за­ції захо­дів ТЗІ.
Осо­бли­ву ува­гу замов­ник має при­ді­ли­ти роз­ді­лу ТЗ «Вимо­ги до доку­мен­та­ції», в яко­му має бути наве­де­ний пере­лік необ­хі­дної прое­кт­ної та екс­плу­а­та­цій­ної доку­мен­та­ції КТЗІ з наве­де­н­ням основ­них вимог до неї (можли­во у вигля­ді поси­лань на НПА та НД ТЗІ), оскіль­ки від напов­не­н­ня робо­чої доку­мен­та­ції та екс­плу­а­та­цій­них доку­мен­тів зале­жить якість подаль­шо­го обслу­го­ву­ва­н­ня КТЗІ в про­це­сі його екс­плу­а­та­ції.
Фор­ма та зміст Поясню­валь­ної запи­ски з ТЗІ, що є клю­чо­вим доку­мен­том Про­е­кту КТЗІ, мають від­по­від­а­ти Дода­тку В НД ТЗІ 3.6–003-2016.

Спе­ці­а­лі­ста­ми ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» вико­на­но близь­ко 200 про­е­ктів, замов­ни­ка­ми яких висту­па­ли Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Вер­хов­на Рада Укра­ї­ни, Кабі­нет Міні­стрів Укра­ї­ни, ДСНС Укра­ї­ни, СБ Укра­ї­ни, СЗР Укра­ї­ни, Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни, Націо­наль­ний банк Укра­ї­ни, ВАТ «Укр­транс­на­фта», центр «Укр­ча­сто­тна­гляд», Між­ре­гіо­наль­не управ­лі­н­ня ста­ти­сти­ки, обла­сні інспе­кції еле­ктро­зв’яз­ку та бага­то інших дер­жав­них і недер­жав­них орга­ні­за­цій, при­чо­му робо­ти зі ство­ре­н­ня та упро­ва­дже­н­ня цих КТЗІ і КСЗІ також вико­на­ні спе­ці­а­лі­ста­ми ДП «Укр­спе­цте­хні­ка система».