usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

При­стрій при­зна­че­ний для забез­пе­че­н­ня захи­сту від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції кана­лом аку­сто­еле­ктри­чно­го пере­тво­ре­н­ня в дво­про­во­до­вих ліні­ях поже­жно­го опо­ві­ще­н­ня, радіо­транс­ля­ції, систем гучно­мов­но­го дире­ктор­сько­го і дис­пе­тчер­сько­го зв’яз­ку, пере­го­вор­них при­стро­їв та інших поді­бних систем.

Технічні характеристики:

  1. Напру­га еле­ктро­жив­ле­н­ня, В: 21 … 27
  2. Струм спо­жи­ва­н­ня, мА: не біль­ше 50
  3. Кому­то­ва­на напру­га, В: не біль­ше 120
  4. Кому­то­ва­ний струм, А: не біль­ше 0,1
  5. Регу­льо­ва­ний поріг спра­цьо­ву­ва­н­ня, В: 0,05 — 1,5
  6. Зату­ха­н­ня в пря­мо­му напрям­ку в режи­мі про­пу­ска­н­ня, дБ: не біль­ше 1,5
  7. Зату­ха­н­ня в зво­ро­тно­му напрям­ку в режи­мі від­сі­ка­н­ня, дБ: не мен­ше 90
  8. Габа­ри­тні роз­мі­ри, мм: не біль­ше 113 x 72 x 28
  9. Маса, кг: не біль­ше 0,3

При­стрій забез­пе­чує захист за допо­мо­гою роз­ми­ка­н­ня лінії керо­ва­ним опто­еле­ктрон­ним кому­та­то­ром (режим від­сі­ка­н­ня) і нор­маль­ну робо­ту лінії в режи­мі про­пу­ска­н­ня. Пере­ми­ка­н­ня в режим про­пу­ска­н­ня від­бу­ва­є­ться при пере­ви­щен­ні кори­сним сигна­лом поро­га спра­цьо­ву­ва­н­ня комутатора.

 

При­стрій вми­ка­є­ться в роз­рив дво­про­во­до­вої лінії і не впли­ває на робо­ту систем зв’яз­ку, як в пасив­но­му, так і в робо­чо­му ста­ні. В робо­чий стан при­стрій при­во­ди­ться пода­чею напру­ги еле­ктро­жив­ле­н­ня постій­но­го струму.

 

При­стрій виро­бля­є­ться серій­но.
Дозво­ле­ний до засто­су­ва­н­ня Держ­спец­зв’яз­ку України.

Замовити рахунок