usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Крім при­стро­їв ТЗІ серії «Базальт» під­при­єм­ство виго­тов­ляє і інші виро­би, що можуть бути засто­со­ва­ні в ком­пле­ксах техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (КТЗІ).

Автоматизовані віконні тканинні ролети для КТЗІ

Авто­ма­ти­зо­ва­ні вікон­ні тка­нин­ні роле­ти, що можуть бути засто­со­ва­ні в КТЗІ, забез­пе­чу­ють захист інфор­ма­ції від вито­ку аку­сти­чним, вібро­аку­сти­чним, аудіо­ві­зу­аль­ним кана­ла­ми і кана­лом із засто­су­ва­н­ням лазер­них засо­бів техні­чної роз­від­ки (ЛЗТР). Цей виріб має набір вико­нань, ада­пто­ва­них під кон­кре­тні роз­мі­ри вікон­них отво­рів ОІД попе­ре­дніх Замов­ни­ків, який може бути лег­ко роз­ши­ре­ний під техні­чне зав­да­н­ня (ТЗ) ново­го Замов­ни­ка, якщо наве­де­ні в ТЗ роз­мі­ри вікон­них отво­рів ще не зустрі­ча­ли­ся в попе­ре­дніх проектах.

Шафа монтажна (шафа ТЗІ)

Для роз­мі­ще­н­ня на об’є­ктах дода­тко­вих еле­мен­тів КТЗІ (бло­ків управ­лі­н­ня, кому­та­ції, кон­тро­лю, пане­лі управ­лі­н­ня) та актив­них при­стро­їв, із забез­пе­че­н­ням їх захи­ще­но­сті від несан­кціо­но­ва­но­го втру­ча­н­ня, ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» вико­ри­сто­вує шафу мон­та­жну (шафу ТЗІ).
Роз­мі­ри, місце роз­та­шу­ва­н­ня шафи ТЗІ та напов­не­н­ня її скла­до­ви­ми части­на­ми КТЗІ зале­жать від об’єкта, для яко­го ство­рю­є­ться КТЗІ, та вимог техні­чно­го зав­да­н­ня, але, зазви­чай, до скла­ду шафи ТЗІ вхо­дять блок управ­лі­н­ня та панель управ­лі­н­ня, що роз­мі­щу­є­ться на двер­ця­тах шафи ТЗІ, при­стрій дистан­цій­но­го керу­ва­н­ня ком­пле­ксом ТЗІ та бло­ки кому­та­ції, що забез­пе­чу­ють управ­лі­н­ня авто­ма­ти­зо­ва­ни­ми вікон­ни­ми тка­нин­ни­ми роле­та­ми, а також панель рези­сто­рів (вико­ри­сто­ву­ю­ться під час нала­го­дже­н­ня КТЗІ) з кому­та­цій­ни­ми колод­ка­ми, що полег­шу­ють під­клю­че­н­ня кабель­ної мере­жі КТЗІ.

Пристрій відключення телефонного апарату КТР‑1.14

що пред­став­ляє собою 4‑х каналь­ний роз­ми­кач (за числом ліній цифро­вої теле­фон­ної мере­жі), акти­ві­зу­є­ться напру­гою постій­но­го струму.
При­стрій від­клю­че­н­ня теле­фон­но­го апа­ра­ту КТР‑1.14 випу­ска­є­ться в двох виконаннях:
КТР‑1.14–12 – з напру­гою управ­лі­н­ня 12 В постій­но­го струму;
КТР‑1.14–24 – з напру­гою управ­лі­н­ня 24 В постій­но­го струму.

Пристрій відключення інформаційної мережі РІМ‑1

що пред­став­ляє собою 8‑ми каналь­ний роз­ми­кач (за числом ліній інфор­ма­цій­ної мере­жі), акти­ві­зу­є­ться напру­гою постій­но­го струму.
При­стрій від­клю­че­н­ня інфор­ма­цій­ної мере­жі РІМ‑1 випу­ска­є­ться в двох виконаннях:
РІМ‑1–12 – з напру­гою управ­лі­н­ня 12 В постій­но­го струму;
РІМ‑1–24 – з напру­гою управ­лі­н­ня 24 В постій­но­го струму.

 

Розмикач електромережі змінного струму 50 Гц 220 В (РЕМ‑1)

виго­тов­ля­є­ться в кіль­кох вико­на­н­нях, що від­рі­зня­ю­ться числом напрям­ків (2 або 4), типом роз­ми­ка­н­ня (на зами­ка­н­ня або на пере­ми­ка­н­ня), напру­гою управ­лі­н­ня (напру­га постій­но­го стру­му 12 В або 24 В) — всьо­го 16 виконань.

 

Пристрій керування КТЗІ БАЗАЛЬТ‑К

При­стрій керу­ва­н­ня КТЗІ БА ЗАЛЬТ‑К при­зна­че­ний для вмикання/вимикання напру­ги еле­ктро­жив­ле­н­ня змін­но­го стру­му 50 Гц 220 В засо­бів ТЗІ, що вхо­дять до скла­ду ком­пле­ксів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції, де засто­со­ва­ні при­строї керу­ва­н­ня, та вимикання/вмикання напру­ги еле­ктро­жив­ле­н­ня змін­но­го стру­му 50 Гц 220 В допо­мі­жних техні­чних засо­бів, роз­та­шо­ва­них на об’єкті захи­сту, 9 виконань.

До ком­пле­кту поста­ча­н­ня при­строю керу­ва­н­ня вхо­дять шафа мон­та­жна з можли­ві­стю вста­нов­ле­н­ня засо­бів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (ЗТЗІ) в неї, пульт дистан­цій­но­го управ­лі­н­ня (ДУ), розе­тки радіо­ке­ро­ва­ні двох типів, екс­плу­а­та­цій­на документація.