usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

При­стрій при­зна­че­ний для захи­сту об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції дво­про­во­до­ви­ми ліні­я­ми ана­ло­го­во­го теле­фон­но­го зв’язку. Забез­пе­чує захист при покла­де­ній труб­ці за допо­мо­гою філь­тра­ції і нелі­ній­ної кому­та­ції сигна­лів можли­вих аку­сто­еле­ктри­чних пере­тво­рень, а також дода­тко­во­го зашум­ле­н­ня лінії фор­мо­ва­ною псев­до­ви­пад­ко­вою завадою.

При робо­ті на ана­ло­го­вих ліні­ях при­стрій не ство­рює пере­шкод теле­фон­ним пере­мо­ви­нам і авто­ма­ти­чно при­во­ди­ться в дію при покла­де­ній трубці.

Можли­вий режим кон­тро­лю при­строю при пере­ве­ден­ні кін­це­во­го при­строю в актив­ний режим (напри­клад, під­ня­та труб­ка на теле­фо­ні) і поло­жен­ні I пере­ми­ка­ча I‑O. Хара­кте­ри­зу­є­ться про­слу­хо­ву­ва­н­ням шуму в теле­фон­ній трубці.

Технічні характеристики:


  1. Еле­ктро­жив­ле­н­ня при­строю: від теле­фон­ної лінії
  2. Струм спо­жи­ва­н­ня, мА: не біль­ше 0,5
  3. Ефе­ктив­на напру­га псев­до­ви­пад­ко­вої зава­ди, В : не мен­ше 0,1
  4. Діа­па­зон частот псев­до­ви­пад­ко­вої зава­ди, кГц: 0,15 – 5,00
  5. Пері­од повто­ре­н­ня фор­мо­ва­ної псев­до­ви­пад­ко­вої зава­ди, діб: не мен­ше 8
  6. Спів­від­но­ше­н­ня сигна­лу псев­до­ви­пад­ко­вої зава­ди до при­ду­шу­ва­но­го сигна­лу на лінії, дБ: не мен­ше 30
  7. Габа­ри­тні роз­мі­ри, мм: не біль­ше 67х51х25
  8. Маса, кг: не біль­ше 0,07