usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Для ком­пле­ксно­го вико­ри­ста­н­ня в захи­щу­ва­них при­мі­ще­н­нях ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» виро­бляє 8 засо­бів ТЗІ (ЗТЗІ) серії «БАЗАЛЬТ».

«БАЗАЛЬТ‑1» попе­ре­джує витік інфор­ма­ції за раху­нок аку­сто­еле­ктри­чних пере­тво­рень, коли небез­пе­чний сигнал може бути зня­тий з про­во­до­вих ліній радіо­транс­ля­ції, ліній дис­пе­тчер­сько­го зв’язку, ліній вну­трі­шніх пере­го­вор­них при­стро­їв тощо. При­стрій захи­сту Базальт‑1 вми­ка­є­ться в роз­рив дво­про­во­до­вих вка­за­них ліній, не впли­ває в шта­тно­му режи­мі на робо­ту систе­ми, що захи­ща­є­ться, пере­во­ди­ться в актив­ний стан пода­чею напру­ги 24 В постій­но­го струму.

«БАЗАЛЬТ-2ГС» попе­ре­джує витік мов­ної інфор­ма­ції через еле­ктри­чну мере­жу. При­стрій захи­сту Базальт-2ГС забез­пе­чує захист від можли­во­го вито­ку інфор­ма­ції шля­хом фор­му­ва­н­ня спе­ці­аль­них псев­до­ви­пад­ко­вих завад для при­ду­ше­н­ня сигна­лів аку­сто­еле­ктри­чних пере­тво­рень, а також сигна­лів під­слу­хо­ву­ю­чих та пере­да­валь­них при­стро­їв, які можуть бути під­клю­че­ні до мере­жі еле­ктро­жив­ле­н­ня в захи­щу­ва­но­му приміщенні.

«БАЗАЛЬТ‑3» попе­ре­джує витік мов­ної інфор­ма­ції дво­про­во­до­ви­ми ліні­я­ми ана­ло­во­го теле­фон­но­го зв’язку, кін­це­ві при­строї яко­го в вели­кій кіль­ко­сті ще наяв­ні в дер­ж­уста­но­вах і до скла­ду яких вхо­дять теле­фон­ні труб­ки з мікро­фо­на­ми та інду­кцій­ні дзвон­ко­ві коту­шки чи випро­мі­ню­ва­чі. При­стрій захи­сту Базальт‑3 забез­пе­чує захист при покла­де­ній на апа­рат теле­фон­ній труб­ці філь­тра­ції та нелі­ній­ній кому­та­ції сигна­лів можли­вих аку­сто­еле­ктри­чних пере­тво­рень, а також шля­хом фор­му­ва­н­ня спе­ці­аль­них псев­до­ви­пад­ко­вих завад в лінії ана­ло­во­го теле­фон­но­го зв’язку.

«БАЗАЛЬТ-4ГА» вико­ри­сто­ву­є­ться для захи­сту об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції аку­сти­чним, вібро­аку­сти­чним та аку­сто­еле­ктри­чним кана­ла­ми. При­стрій захи­сту Базальт-4ГА являє собою дво­ка­наль­ний гене­ра­тор еле­ктри­чних шумо­вих сигна­лів з можли­ві­стю пооктав­но­го коре­гу­ва­н­ня часто­тної хара­кте­ри­сти­ки. Як наван­та­же­н­ня­ми при­строю захи­сту Базальт-4ГА можуть бути вико­ри­ста­ні випро­мі­ню­вач аку­сти­чний Базальт-4ДА (див. ниж­че) та випро­мі­ню­вач вібро­аку­сти­чний Базальт-4ДВМ (див. нижче).

«БАЗАЛЬТ-4ДА» вико­ри­сто­ву­є­ться для аку­сти­чно­го зашум­ле­н­ня для захи­сту об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції аку­сти­чним кана­лом. Осо­бли­ві­стю випро­мі­ню­ва­ча аку­сти­чно­го Базальт-4ДА є від­су­тність зво­ро­тних аку­сто­еле­ктри­чних пере­тво­рень, що є уні­каль­ною осо­бли­ві­стю при­стро­їв поді­бно­го типу.

«БАЗАЛЬТ-4ДВМ» вико­ри­сто­ву­є­ться для вібро­аку­сти­чно­го зашум­ле­н­ня для захи­сту об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції вібро­аку­сти­чним кана­лом. Осо­бли­ві­стю випро­мі­ню­ва­ча вібро­аку­сти­чно­го Базальт-4ДВМ є від­су­тність зво­ро­тних аку­сто­еле­ктри­чних пере­тво­рень, що є уні­каль­ною осо­бли­ві­стю при­стро­їв поді­бно­го типу. Ком­пле­кту­ва­ти­ся засо­ба­ми крі­пле­н­ня як на тру­би, так і на скло вікон­них фрамуг.

«БАЗАЛЬТ-5ГЕШ» вико­ри­сто­ву­є­ться для захи­сту об’єктів еле­ктрон­но-обчи­слю­валь­ної техні­ки (ЕОТ) шля­хом ство­ре­н­ня об’ємного еле­ктро­ма­гні­тно­го випро­мі­ню­ва­н­ня, що фор­му­є­ться за допо­мо­гою рамо­чної анте­ни. Один при­стрій захи­сту Базальт-5ГЕШ забез­пе­чує маску­ва­н­ня робо­ти об’єктів ЕОТ, роз­мі­ще­них в при­мі­щен­ні пло­щею до 40 м2 в діа­па­зо­ні робо­чих частот (0,1 – 1000,0) МГц.

«БАЗАЛЬТ-31» попе­ре­джує витік мов­ної інфор­ма­ції дво­про­во­до­ви­ми ліні­я­ми теле­фон­но­го зв’язку цифро­вих авто­ма­ти­чних теле­фон­них стан­цій (ЦАТС) типу Meredian. При­стрій захи­сту цифро­вих теле­фон­них апа­ра­тів Базальт-31 випу­ска­є­ться в двох виконаннях:

  • Базальт-31А – для захи­сту кон­фі­ден­цій­ної інформації;
  • Базальт-31Б – для захи­сту інфор­ма­ції з обме­же­ним досту­пом, що є вла­сні­стю держави.

В обох вико­на­н­нях забез­пе­чу­є­ться ана­ліз про­то­ко­лів ЦАТС, від­бір кори­сних сигна­лів, філь­тра­ція інфор­ма­ції, що не дає змо­ги дистан­цій­но вико­ри­сто­ву­ва­ти мікро­фон теле­фон­ної труб­ки для про­слу­хо­ву­ва­н­ня роз­мов в захи­щу­ва­но­му приміщенні.

При­мі­тка. За наяв­но­сті необ­хі­дно­сті захи­сту цифро­вих теле­фон­них апа­ра­тів, що пра­цю­ють з ЦАТС іншо­го типу, під­при­єм­ство гото­ве доо­пра­цю­ва­ти про­грам­не забез­пе­че­н­ня при­стро­їв захи­сту цифро­вих теле­фон­них апа­ра­тів Базальт-31, про­ве­сти необ­хі­дні випро­бо­ву­ва­н­ня та допов­ни­ти наяв­ні техні­чні умо­ви за умо­ви укла­де­н­ня від­по­від­но­го дого­во­ру із замовником.

Для отри­ма­н­ня більш пов­ної інфор­ма­ції (основ­ні техні­чні хара­кте­ри­сти­ки, наяв­ність техні­чних умов, наяв­ність екс­пер­тно­го виснов­ку) від­но­сно кон­кре­тно­го ЗТЗІ пере­йдіть на його вклад­ку, вибрав­ши поси­ла­н­ня (назву ЗТЗІ) на поча­тку коро­тко­го опи­су ЗТЗІ.