usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

В дер­жа­ві наяв­на зна­чна кіль­кість нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів (НПА) та нор­ма­тив­них доку­мен­тів в галу­зі техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (НД ТЗІ), що регла­мен­ту­ють діяль­ність орга­ні­за­цій та під­при­ємств в цій галу­зі діяль­но­сті. В табли­ці 1 цьо­го роз­ді­лу для мето­до­ло­гі­чної допо­мо­ги замов­ни­кам пред­став­ле­ні текс­ти основ­них НПА та НД ТЗІ, як допо­мі­жний мате­рі­ал при визна­чен­ні змі­сту техні­чних зав­дань або дого­во­рів на нада­н­ня послуг між замов­ни­ка­ми і ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» (pdf-фай­ли виво­дя­ться на екран при вибо­рі від­по­від­но­го НПА чи НД ТЗІ в стов­пці «Позна­че­н­ня НПА та НД ТЗІ» табли­ці 1).

Ува­га! В табли­ці 1 пред­став­ле­ні деякі НД ТЗІ, що втра­ти­ли чин­ність, але їх поло­же­н­ня та вимо­ги доста­тньо кори­сні для загаль­но­го роз­ви­тку спів­ро­бі­тни­ків різних стру­ктур, що нако­пи­чу­ють досвід робо­ти в галу­зі техні­чно­го захи­сту інформації.

Пов­ні акту­аль­ні текс­ти доку­мен­тів в галу­зі техні­чно­го захи­сту можна отри­ма­ти також на сай­тах дер­жав­них орга­нів, що від­по­від­ні за нор­ма­тив­ну під­трим­ку виро­бни­ків та спо­жи­ва­чів. Пере­лік таких НПА та поси­ла­н­ня на сай­ти, де роз­мі­ще­ні акту­аль­ні текс­ти НПА наве­де­ні в табли­ці 2.

Табли­ця 1

Позна­че­н­ня НПА та НД ТЗІ Назва НПА та НД ТЗІ
ЗАКОН УКРАЇНИ №3475-IV від 23 люто­го 2006 року
(PDF)
Про Дер­жав­ну слу­жбу спе­ці­аль­но­го зв’язку та захи­сту інформації
України 
ЗАКОН УКРАЇНИ №3855-XII від 21 січня 1994 року
(PDF)
Про дер­жав­ну таємницю
ЗАКОН УКРАЇНИ №2163-VIII від 5 жов­тня 2017 року
(PDF)
Про основ­ні заса­ди забез­пе­че­н­ня кібер­без­пе­ки України
ЗАКОН УКРАЇНИ №80/94-ВР від 5 липня 1994 року
(PDF)
Про захист інфор­ма­ції в інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах 
ЗАКОН УКРАЇНИ №877‑V від 5 кві­тня 2007 року (PDF) Про основ­ні заса­ди дер­жав­но­го нагля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі госпо­дар­ської діяльності 
ЗАКОН УКРАЇНИ №51/95-ВР від 10 люто­го 1995 року
(PDF)
Про нау­ко­ву і нау­ко­во-техні­чну експертизу
ЗАКОН УКРАЇНИ №114-IХ від 19 вере­сня 2019 року
(PDF)
Про публі­чні закупівлі
ЗАКОН УКРАЇНИ №1314-VII від 5 черв­ня 2014 року
(PDF)
Про метро­ло­гію та метро­ло­гі­чну діяльність
ДСТУ 3396.0–96 (PDF) Захист інфор­ма­ції. Техні­чний захист інфор­ма­ції. Основ­ні положення 
ДСТУ 3396.1–96 (PDF) Захист інфор­ма­ції. Техні­чний захист інфор­ма­ції. Пря­док проведення
робіт 
ДСТУ 3396.2–97 (PDF) Захист інфор­ма­ції. Техні­чний захист інфор­ма­ції. Тер­мі­ни та визначення 
ДСТУ 4145–2002 (PDF) Інфор­ма­цій­ні техно­ло­гії. Кри­пто­гра­фі­чний захист інфор­ма­ції. Цифро­вий під­пис, що ґрун­ту­є­ться на елі­пти­чних кри­вих. Фор­му­ва­н­ня та перевірка 
ДСТУ 7564:2014 (PDF) Інфор­ма­цій­ні техно­ло­гії. Кри­пто­гра­фі­чний захист інфор­ма­ції. Алго­ритм симе­три­чно­го бло­ко­во­го перетворення 
ДСТУ ГОСТ 28147:2009 (PDF) Систе­ма оброб­ки інфор­ма­ції. Захист кри­пто­гра­фі­чний. Алго­ритм кри­пто­гра­фі­чно­го пере­тво­ре­н­ня (ГОСТ 28147–89)
ДБH А.2.2–2‑96 (PDF) Про­е­кту­ва­н­ня. Техні­чний захист інфор­ма­ції. Загаль­ні вимо­ги до орга­ні­за­ції про­е­кту­ва­н­ня і прое­кт­ної доку­мен­та­ції для будів­ни­цтва (втра­ти­ли чинність) 
ДБН_A.2.2–3‑2014 (PDF) Склад та зміст прое­кт­ної доку­мен­та­ції на будівництво
ГОСТ 34.311–95 (PDF) Инфор­ма­ци­он­ная техно­ло­гия. Кри­пто­гра­фи­че­ская защи­та инфор­ма­ции. Фун­кция хэширования 
ГОСТ 34.602–89 (PDF) Инфор­ма­ци­он­ная техно­ло­гия. Ком­плекс стан­дар­тов на авто­ма­ти­зи­ро­ван­ные систе­мы. Техни­че­ское зада­ние на соз­да­ние авто­ма­ти­зи­ро­ван­ной системы 
ГОСТ 16504–81 (PDF) Систе­ма госу­дар­ствен­ных испыта­ний про­ду­кции. Испыта­ния и кон­троль каче­ства про­ду­кции. Основ­ные тер­ми­ны и определения 
ГОСТ 24555–81 (PDF) Систе­ма госу­дар­ствен­ных испыта­ний про­ду­кции. Поря­док атте­ста­ции испыта­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния. Основ­ные положения 
НД ТЗІ 1.1–001–99 (PDF) Техні­чний захист інфор­ма­ції на про­грам­но-керо­ва­них АТС загаль­но­го кори­сту­ва­н­ня. Основ­ні положення 
НД ТЗІ 1.1–002–99 (PDF) Загаль­ні поло­же­н­ня щодо захи­сту інфор­ма­ції в комп’ютерних систе­мах від несан­кціо­но­ва­но­го доступу 
НД ТЗІ 1.1–003–99 (PDF) Тер­мі­но­ло­гія в галу­зі захи­сту інфор­ма­ції в комп’ютерних систе­мах від несан­кціо­но­ва­но­го доступу 
НД ТЗІ 1.1–005–07 (PDF) Захист інфор­ма­ції на об’єктах інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті. Ство­ре­н­ня ком­пле­ксу техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції. Основ­ні поло­же­н­ня (втра­тив чинність) 
НД ТЗІ 1.4–001‑2000 (PDF) Типо­ве поло­же­н­ня про слу­жбу захи­сту інфор­ма­ції в авто­ма­ти­зо­ва­ній системі 
НД ТЗІ 1.5–001‑2000 (PDF) Радіо­ви­яв­лю­ва­чі. Кла­си­фiка­цiя. Загаль­ні техні­чні вимоги
НД ТЗІ 1.5–002‑2012 (PDF) Кла­си­фі­ка­тор засо­бів техні­чно­го захи­сту інформації
НД ТЗІ 1.6–002–03 (PDF) Пра­ви­ла побу­до­ви, викла­де­н­ня, оформ­ле­н­ня та позна­че­н­ня нор­ма­тив­них доку­мен­тів систе­ми техні­чно­го захи­сту інформації 
НД ТЗІ 1.6–005‑2013 (PDF) Захист інфор­ма­ції на об’єктах інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті. Поло­же­н­ня про кате­го­рі­ю­ва­н­ня об’єктів, де цир­ку­лює інфор­ма­ція з обме­же­ним досту­пом, що не ста­но­вить дер­жав­ної таємниці 
НД ТЗІ 2.1–001‑2001 (PDF) Ство­ре­н­ня ком­пле­ксів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції. Ате­ста­ція ком­пле­ксів. Основ­ні положення 
НД ТЗІ 2.1–002–07 (PDF) Захист інфор­ма­ції на об’єктах інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті. Випро­бу­ва­н­ня ком­пле­ксу техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції. Основ­ні поло­же­н­ня (втра­тив чинність) 
НД ТЗІ 2.3–002‑2001 (PDF) Техні­чний захист мов­ної інфор­ма­ції в симе­три­чних або­нент­ських ана­ло­го­вих теле­фон­них ліні­ях. Засо­би пасив­но­го при­хо­ву­ва­н­ня мов­ної інфор­ма­ції Нелі­ній­ні ате­ню­а­то­ри та заго­ро­джу­валь­ні філь­три. Методика
випробувань 
НД ТЗІ 2.3–003‑2001 (PDF) Техні­чний захист мов­ної інфор­ма­ції в симе­три­чних або­нент­ських ана­ло­го­вих теле­фон­них ліні­ях. Засо­би пасив­но­го при­хо­ву­ва­н­ня мов­ної інфор­ма­ції. Гене­ра­то­ри спе­ці­аль­них сигна­лів. Мето­ди­ка випробувань 
НД ТЗІ 2.5–001–99 (PDF) Техні­чний захист інфор­ма­ції на про­грам­но-керо­ва­них АТС загаль­но­го кори­сту­ва­н­ня. Спе­ци­фі­ка­ції фун­кціо­наль­них послуг захисту 
НД ТЗІ 2.5–002–99 (PDF) Техні­чний захист інфор­ма­ції на про­грам­но-керо­ва­них АТС загаль­но­го кори­сту­ва­н­ня. Спе­ци­фі­ка­ції гаран­тій захисту 
НД ТЗІ 2.5–003–99 (PDF) Техні­чний захист інфор­ма­ції на про­грам­но-керо­ва­них АТС загаль­но­го кори­сту­ва­н­ня. Спе­ци­фі­ка­ції довір­чих оці­нок коре­ктно­сті реа­лі­за­ції захисту 
НД ТЗІ 2.5–004–99 (PDF) Кри­те­рії оцін­ки захи­ще­но­сті інфор­ма­ції в комп’ютерних систе­мах від несан­кціо­но­ва­но­го доступу 
НД ТЗІ 2.5–005–99 (PDF) Кла­си­фі­ка­ція авто­ма­ти­зо­ва­них систем і стан­дар­тні фун­кціо­наль­ні про­фі­лі захи­ще­но­сті обро­блю­ва­ної інфор­ма­ції від несан­кціо­но­ва­но­го доступу 
НД ТЗІ 2.5–006–99 (PDF) Кла­си­фі­ка­тор засо­бів копі­ю­валь­но-роз­мно­жу­валь­ної техніки
НД ТЗІ 2.5–008‑2002 (PDF) Вимо­ги із захи­сту слу­жбо­вої інфор­ма­ції від несан­кціо­но­ва­но­го досту­пу під час обро­бле­н­ня в авто­ма­ти­зо­ва­них систе­мах кла­су 2 
НД ТЗІ 2.5–010–03 (PDF) Вимо­ги до захи­сту інфор­ма­ції WEB-сто­рін­ки від несан­кціо­но­ва­но­го доступу 
НД ТЗІ 2.6–001–11 (PDF) Поря­док про­ве­де­н­ня робіт з дер­жав­ної екс­пер­ти­зи засо­бів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції від несан­кціо­но­ва­но­го досту­пу та ком­пле­ксних систем захи­сту інфор­ма­ції в інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах 
НД ТЗІ 2.6–002‑2015 (PDF) Поря­док зістав­ле­н­ня фун­кціо­наль­них ком­по­нен­тів без­пе­ки, визна­че­них ISO/IEC 15408, з вимо­га­ми НД ТЗІ 2.5–004–99
НД ТЗІ 2.6–003‑2015 (PDF) Поря­док зістав­ле­н­ня ком­по­нен­тів дові­ри до без­пе­ки, визна­че­них ISO/IEC 15408, з вимо­га­ми НД ТЗІ 2.5–004–99
НД ТЗІ 2.7–001–99 (PDF) Техні­чний захист інфор­ма­ції на про­грам­но-керо­ва­них АТС загаль­но­го кори­сту­ва­н­ня. Поря­док вико­на­н­ня робіт 
НД ТЗІ 2.7–002–99 (PDF) Мето­ди­чні вка­зів­ки з вико­ри­ста­н­ня засо­бів копі­ю­валь­но-роз­мно­жу­валь­ної техніки 
НД ТЗІ 2.7–009–09 (PDF) Мето­ди­чні вка­зів­ки з оці­ню­ва­н­ня фун­кціо­наль­них послуг без­пе­ки в засо­бах захи­сту інфор­ма­ції від несан­кціо­но­ва­но­го доступу 
НД ТЗІ 2.7–010–09 (PDF) Мето­ди­чні вка­зів­ки з оці­ню­ва­н­ня рів­ня гаран­тій коре­ктно­сті реа­лі­за­ції фун­кціо­наль­них послуг без­пе­ки в засо­бах захи­сту інфор­ма­ції від несан­кціо­но­ва­но­го доступу 
НД ТЗІ 2.7–011‑2012 (PDF) Захист інфор­ма­ції на об’єктах інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті. Мето­ди­чні вка­зів­ки з роз­роб­ки Мето­ди­ки вияв­ле­н­ня закла­дних пристроїв 
НД ТЗІ 2.7–013‑2016 (PDF) Мето­ди­чні вка­зів­ки з вико­на­н­ня зістав­ле­н­ня резуль­та­тів оці­ню­ва­н­ня засо­бів захи­сту інфор­ма­ції від несан­кціо­но­ва­но­го досту­пу на від­по­від­ність вимо­гам ISO/IEC 15408 з вимо­га­ми НД ТЗІ 2.5–004–99
НД ТЗІ 3.1–001–07 (PDF) Захист інфор­ма­ції на об’єктах інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті. Ство­ре­н­ня ком­пле­ксу техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції. Пере­д­прое­кт­ні робо­ти (втра­тив чинність) 
НД ТЗІ 3.3–001–07 (PDF) Захист інфор­ма­ції на об’єктах інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті. Ство­ре­н­ня ком­пле­ксу техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції. Поря­док роз­ро­бле­н­ня та впро­ва­дже­н­ня захо­дів із захи­сту (втра­тив чинність) 
НД ТЗІ 3.6–001‑2000 (PDF) Техні­чний захист інфор­ма­ції. Комп’ютерні систе­ми. Поря­док ство­ре­н­ня, впро­ва­дже­н­ня, супро­во­дже­н­ня та модер­ні­за­ції засо­бів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції від несан­кціо­но­ва­но­го доступу 
НД ТЗІ 3.7–001–99 (PDF) Мето­ди­чні вка­зів­ки щодо роз­роб­ки техні­чно­го зав­да­н­ня на ство­ре­н­ня ком­пле­ксної систе­ми захи­сту інфор­ма­ції в авто­ма­ти­зо­ва­ній системі 
НД ТЗІ 3.7–002–99 (PDF) Техні­чний захист інфор­ма­ції на про­грам­но-керо­ва­них АТС загаль­но­го кори­сту­ва­н­ня. Мето­ди­ка оцін­ки захи­ще­но­сті інфор­ма­ції (базо­ва)
НД ТЗІ 3.7–003‑2005 (PDF) Поря­док про­ве­де­н­ня робіт із ство­ре­н­ня ком­пле­ксної систе­ми захи­сту інфор­ма­ції в інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­ній системі 
НД ТЗІ 4.7–001‑2001 (PDF) Техні­чний захист мов­ної інфор­ма­ції в симе­три­чних або­нент­ських ана­ло­го­вих теле­фон­них ліні­ях. Засо­би визна­че­н­ня наяв­но­сті та від­да­ле­но­сті місця кон­та­ктно­го під­клю­че­н­ня засо­бів техні­чної роз­від­ки. Реко­мен­да­ції щодо роз­ро­бле­н­ня мето­дів випробувань 
НД ТЗІ Р‑001‑2000 (PDF) Засо­би актив­но­го захи­сту мов­ної інфор­ма­ції з аку­сти­чни­ми та вібро­аку­сти­чни­ми дже­ре­ла­ми випро­мі­ню­ва­н­ня. Кла­си­фі­ка­ція та загаль­ні техні­чні вимоги 
НД ТЗІ ТР ЕОТ-95 (PDF) Тим­ча­со­ві реко­мен­да­ції з техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції у засо­бах обчи­слю­валь­ної техні­ки, авто­ма­ти­зо­ва­них систе­мах і мере­жах від вито­ку кана­ла­ми побі­чних еле­ктро­ма­гні­тних випро­мі­ню­вань і наводок 
НД ТЗІ ТР ПЕМВН-95 (PDF) Тим­ча­со­ві реко­мен­да­ції з техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції від вито­ку кана­ла­ми побі­чних еле­ктро­ма­гні­тних випро­мі­ню­вань і наводок 
Наказ ДСТСЗІ СБУ №9 від 23 люто­го 2003 року (PDF) Про затвер­дже­н­ня Поло­же­н­ня про дозвіль­ний поря­док про­ве­де­н­ня робіт з техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції для вла­сних потреб 

Табли­ця 2

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про Дер­жав­ну слу­жбу спе­ці­аль­но­го зв’язку та захи­сту інфор­ма­ції України
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про інформацію
 3. ЗАКОН  УКРАЇНИ Про захист інфор­ма­ції в інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про дер­жав­ну таємницю
 5. Закон УКРАЇНИ Про захист пер­со­наль­них даних
 6. Закон УКРАЇНИ Про доступ до публі­чної інформації
 7. Закон УКРАЇНИ Про осно­ви націо­наль­ної без­пе­ки України
 8. Закон УКРАЇНИ Про захист інфор­ма­ції в інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ Про ліцен­зу­ва­н­ня видів госпо­дар­ської діяльності
 10. Закон УКРАЇНИ Про основ­ні заса­ди дер­жав­но­го нагля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі госпо­дар­ської діяльності
 11. Закон УКРАЇНИ Про під­твер­дже­н­ня відповідності
 12. Закон УКРАЇНИ Про акре­ди­та­цію орга­нів з оцін­ки відповідності
 13. Закон УКРАЇНИ Про техні­чні регла­мен­ти та оцін­ку відповідності
 14. Закон УКРАЇНИ Про дер­жав­ний кон­троль за між­на­ро­дни­ми пере­да­ча­ми това­рів вій­сько­во­го при­зна­че­н­ня та подвій­но­го використання
 15. ЗАКОН  УКРАЇНИ Про нау­ко­ву і нау­ко­во-техні­чну експертизу
 16. Закон Укра­ї­ни Про метро­ло­гію та метро­ло­гі­чну діяльність
 17. ЗАКОН УКРАЇНИ Про еле­ктрон­ні доку­мен­ти та еле­ктрон­ний документообіг
 18. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Поло­же­н­ня про техні­чний захист інфор­ма­ції в Україні
 19. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Адмі­ні­стра­цію Дер­жав­ної слу­жби спе­ці­аль­но­го зв’яз­ку та захи­сту інфор­ма­ції України
 20. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Поло­же­н­ня про поря­док здій­сне­н­ня кри­пто­гра­фі­чно­го захи­сту інфор­ма­ції в Україні
 21. Поста­но­ва КМУ від 08.10.1997 №1126 Кон­це­пція техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції в Україні
 22. Поста­но­ва КМУ від 13.03.2002 №281. Про деякі пита­н­ня захи­сту інфор­ма­ції, охо­ро­на якої забез­пе­чу­є­ться державою
 23. Поста­но­ва КМУ від 04.02.1998 №121 Пере­лік обо­в’яз­ко­вих ета­пів робіт під час про­е­кту­ва­н­ня, впро­ва­дже­н­ня та екс­плу­а­та­ції систем і засо­бів авто­ма­ти­зо­ва­ної оброб­ки та пере­да­чі даних
 24. Поста­но­ва КМУ від 16.02.1998 №180 Про затвер­дже­н­ня Поло­же­н­ня про забез­пе­че­н­ня режи­му секре­тно­сті під час оброб­ки інфор­ма­ції, що ста­но­вить дер­жав­ну таєм­ни­цю, в авто­ма­ти­зо­ва­них системах
 25. Поста­но­ва КМУ від 16.11.2002 №1772. Про затвер­дже­н­ня Поряд­ку вза­є­мо­дії орга­нів вико­нав­чої вла­ди з питань захи­сту дер­жав­них інфор­ма­цій­них ресур­сів в інфор­ма­цій­них та теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах
 26. Поста­но­ва КМУ від 29.03.2006 №373 Пра­ви­ла забез­пе­че­н­ня захи­сту інфор­ма­ції в інфор­ма­цій­них, теле­ко­му­ні­ка­цій­них та інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах
 27. Поста­но­ва КМУ від 08.06.1998 №838 Поло­же­н­ня про поря­док нада­н­ня суб’єктам зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної діяль­но­сті пов­но­ва­жень на пра­во здій­сне­н­ня екс­пор­ту, імпор­ту това­рів вій­сько­во­го при­зна­че­н­ня та това­рів, які містять відо­мо­сті, що ста­нов­лять дер­жав­ну таємницю
 28. Поста­но­ва КМУ від 28.01.2004 №86. Про затвер­дже­н­ня Поряд­ку здій­сне­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю за між­на­ро­дни­ми пере­да­ча­ми това­рів подвій­но­го використання
 29. Поста­но­ва КМУ від 20.11.2003 №1807 Про затвер­дже­н­ня Поряд­ку здій­сне­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю за між­на­ро­дни­ми пере­да­ча­ми това­рів вій­сько­во­го призначення
 30. ПОСТАНОВА КМУ від 11 жов­тня 2002 р. № 1519. Про затвер­дже­н­ня Поряд­ку нада­н­ня послуг кон­фі­ден­цій­но­го зв’яз­ку орга­нам дер­жав­ної вла­ди та орга­нам місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, дер­жав­ним під­при­єм­ствам, уста­но­вам та організаціям
 31. ПОСТАНОВА КМУ від 19 черв­ня 2019 р. № 518. Про затвер­дже­н­ня Загаль­них вимог до кібер­за­хи­сту об’єктів кри­ти­чної інфраструктури
 32. ПОСТАНОВА КМУ від 16 листо­па­да 2016 р. № 821. Деякі пита­н­ня ліцен­зу­ва­н­ня госпо­дар­ської діяль­но­сті з нада­н­ня послуг у галу­зі кри­пто­гра­фі­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (крім послуг еле­ктрон­но­го цифро­во­го під­пи­су) та техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції за пере­лі­ком, що визна­ча­є­ться Кабі­не­том Міні­стрів України
 33. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 22.03.2007 №36, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 04.04.2007 за №312/13579. Поло­же­н­ня про поря­док роз­ро­бле­н­ня, прийня­т­тя, пере­гля­ду та ска­су­ва­н­ня між­ві­дом­чих нор­ма­тив­них доку­мен­тів систе­ми техні­чно­го захи­сту інформації
 34. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 26.03.2007 №45, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 10.04.2007 за №320/13587 Про затвер­дже­н­ня Поряд­ку онов­ле­н­ня анти­ві­ру­сних про­грам­них засо­бів, які мають пози­тив­ний екс­пер­тний висно­вок за резуль­та­та­ми дер­жав­ної екс­пер­ти­зи в сфе­рі техні­чно­го захи­сту інформації
 35. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 10.04.2008 №94, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 07.07.2008 за №603/15294 Про затвер­дже­н­ня Поряд­ку коор­ди­на­ції діяль­но­сті орга­нів дер­жав­ної вла­ди, орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, вій­сько­вих фор­му­вань, під­при­ємств, уста­нов і орга­ні­за­цій неза­ле­жно від форм вла­сно­сті з питань запо­бі­га­н­ня, вияв­ле­н­ня та усу­не­н­ня наслід­ків несан­кціо­но­ва­них дій щодо дер­жав­них інфор­ма­цій­них ресур­сів в інфор­ма­цій­них, теле­ко­му­ні­ка­цій­них та інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах
 36. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 10.04.2008 №94, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 07.07.2008 за №603/15294 Про затвер­дже­н­ня Поряд­ку коор­ди­на­ції діяль­но­сті орга­нів дер­жав­ної вла­ди, орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, вій­сько­вих фор­му­вань, під­при­ємств, уста­нов і орга­ні­за­цій неза­ле­жно від форм вла­сно­сті з питань запо­бі­га­н­ня, вияв­ле­н­ня та усу­не­н­ня наслід­ків несан­кціо­но­ва­них дій щодо дер­жав­них інфор­ма­цій­них ресур­сів в інфор­ма­цій­них, теле­ко­му­ні­ка­цій­них та інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­них системах
 37. Наказ ДСТСЗІ СБ Укра­ї­ни від 23.02.2002 №9, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 13.03.2002 за №245/6533 Поло­же­н­ня про дозвіль­ний поря­док про­ве­де­н­ня робіт з техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції для вла­сних потреб
 38. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 11.03.2011 №53, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 01.04.2011 за №437/19175 Про затвер­дже­н­ня поряд­ку нада­н­ня виснов­ків і пого­дже­н­ня екс­пор­ту та тим­ча­со­во­го виве­зе­н­ня това­рів вій­сько­во­го при­зна­че­н­ня і подвій­но­го вико­ри­ста­н­ня, які нале­жать до кри­пто­гра­фі­чних систем, засо­бів кри­пто­гра­фі­чно­го та техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції або містять у сво­є­му скла­ді такі засоби
 39. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 11.03.2011 №53, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 01.04.2011 за №437/19175 Про затвер­дже­н­ня поряд­ку нада­н­ня виснов­ків і пого­дже­н­ня екс­пор­ту та тим­ча­со­во­го виве­зе­н­ня това­рів вій­сько­во­го при­зна­че­н­ня і подвій­но­го вико­ри­ста­н­ня, які нале­жать до кри­пто­гра­фі­чних систем, засо­бів кри­пто­гра­фі­чно­го та техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції або містять у сво­є­му скла­ді такі засоби
 40. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 16.05.2007 №93, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 16.07.2007 за №820/14087 із змі­на­ми, затвер­дже­ни­ми нака­за­ми Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 10.10.2012 №567, заре­є­стро­ва­ним в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 06.11.2012 за №1863/22175, від 30.06.2016 №407, заре­є­стро­ва­ним в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 19.07.2016 за №984/29114, від 13.10.2017 №565, заре­є­стро­ва­ним в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 09.11.2017 за №1363/31231 Поло­же­н­ня про Екс­пер­тну раду з питань дер­жав­ної екс­пер­ти­зи в сфе­рі техні­чно­го захи­сту інформації
 41. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 01.10.2010 №291 Поло­же­н­ня про Екс­пер­тну раду з питань дер­жав­ної екс­пер­ти­зи в сфе­рі техні­чно­го захи­сту інформації
 42. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 16.05.2007 №86, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 04.06.2007 за №577/13844 Поло­же­н­ня про дер­жав­ний кон­троль за ста­ном техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції під час діяль­но­сті на тери­то­рії  Укра­ї­ни іно­зем­них інспе­кцій­них груп
 43. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 16.05.2007 №87, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 10.07.2007 за №785/14052 Поло­же­н­ня про дер­жав­ний кон­троль за ста­ном техні­чно­го захи­сту інформації
 44. Наказ Адмі­ні­стра­ції Держспецзв’язку від 29.05.2007 №100, заре­є­стро­ва­ний в Міні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 12.06.2007 за №618/13885 Інстру­кція про поря­док оформ­ле­н­ня та скла­да­н­ня Дер­жав­ною слу­жбою спе­ці­аль­но­го зв’язку та захи­сту інфор­ма­ції Укра­ї­ни мате­рі­а­лів про адмі­ні­стра­тив­ні правопорушення
 45. ДСТУ 3396.0–96 Захист інфор­ма­ції. Техні­чний захист інфор­ма­ції. Основ­ні положення
 46. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 3396.1–96. Захист інфор­ма­ції. Техні­чний захист інфор­ма­ції. Поря­док про­ве­де­н­ня робіт.
 47. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 3396.2–97 Захист інфор­ма­ції. Техні­чний захист інфор­ма­ції. Тер­мі­ни та визначення.
 48. ДЕРЖАВHІ БУДІВЕЛЬHІ HОРМИ УКРАЇHИ ДБH А.2.2–2‑96. Про­е­кту­ва­н­ня. Техні­чний захист інфор­ма­ції. Загаль­ні вимо­ги до орга­ні­за­ції про­е­кту­ва­н­ня і прое­кт­ної доку­мен­та­ції для будівництва