usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

При­стрій при­зна­че­ний для захи­сту об’єктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції еле­ктро­ме­ре­жею. Забез­пе­чує захист шля­хом при­ду­ше­н­ня фор­мо­ва­ною псев­до­ви­пад­ко­вою зава­дою сигна­лів аку­сто­еле­ктри­чних пере­тво­рень і сигна­лів про­слу­хо­ву­ю­чих і пере­да­валь­них при­стро­їв, які можуть бути під­клю­че­ні до електромережі.

Еле­ктро­жив­ле­н­ня при­строю і пода­ча псев­до­ви­пад­ко­вої зава­ди в еле­ктро­ме­ре­жу забез­пе­чу­є­ться через один стан­дар­тний кабель електроживлення.
При­стрій дода­тко­во фор­мує вихі­дну напру­гу постій­но­го стру­му для еле­ктро­жив­ле­н­ня інших приладів.

Технічні характеристики:

  1. Напру­га еле­ктро­жив­ле­н­ня 50Гц, В: 198 — 240
  2. Струм спо­жи­ва­н­ня, мА: не біль­ше 120
  3. Ефе­ктив­на напру­га псев­до­ви­пад­ко­вої зава­ди, В : не мен­ше 1
  4. Діа­па­зон частот псев­до­ви­пад­ко­вої зава­ди, кГц: 0,15 — 150
  5. Пері­од повто­ре­н­ня фор­мо­ва­ної псев­до­ви­пад­ко­вої зава­ди, діб: не мен­ше 3
  6. Напру­га для еле­ктро­жив­ле­н­ня інших при­ла­дів, В: 24±2
  7. Габа­ри­тні роз­мі­ри, мм: не біль­ше 160 х 135 х 55
  8. Маса, кг: не біль­ше 1,5