usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Ате­ста­ція КТЗІ є одні­єю з важли­вих частин ство­ре­н­ня КТЗІ і про­во­ди­ться з метою визна­че­н­ня від­по­від­но­сті вимо­гам НД з питань ТЗІ вико­на­них робіт зі ство­ре­н­ня ком­пле­ксу ТЗІ на об’єкті інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті (ОІД) та пов­но­ти про­ве­де­них випро­бу­вань. Вимо­ги щодо про­ве­де­н­ня ате­ста­ції мають бути перед­ба­че­ні у техні­чно­му зав­дан­ні на ство­ре­н­ня КТЗІ.
Ате­ста­ція ком­пле­ксу ТЗІ може бути пер­вин­ною (при ство­рен­ні ново­го КТЗІ), чер­го­вою (від­по­від­но до НД ТЗІ через кожні два роки) та поза­чер­го­вою (у разі змін умов фун­кціо­ну­ва­н­ня ОІД).
Кожна ате­ста­ція КТЗІ роз­по­чи­на­є­ться роз­ро­бле­н­ням, пого­дже­н­ням в Держспецзв’язку та затвер­дже­н­ням від­по­від­ної про­гра­ми та мето­ди­ки ате­ста­ції КТЗІ і закін­чу­є­ться оформ­ле­н­ням, затвер­дже­н­ням та реє­стра­ці­єю в ДССЗЗІ під­сум­ко­во­го доку­мен­ту – акта ате­ста­ції КТЗІ, в яко­му згі­дно з НД ТЗІ 3.6–003-2016 повин­ні бути від­обра­же­ні: під­ста­ви для про­ве­де­н­ня ате­ста­ції, дані про вико­нав­ця ате­ста­ції, резуль­та­ти ате­ста­ції, виснов­ки за резуль­та­та­ми ате­ста­ції, тер­мін про­ве­де­н­ня чер­го­вої ате­ста­ції (строк дії акта ате­ста­ції), можли­ві заува­же­н­ня і реко­мен­да­ції, яких потрі­бно дотри­му­ва­ти­ся під час подаль­шої екс­плу­а­та­ції КТЗІ, інші відомості.

ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» має від­по­від­ну ліцен­зію Держспецзв’язку на про­ва­дже­н­ня діяль­но­сті в галу­зі ТЗІ, досвід­че­ний та ква­лі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал, необ­хі­дні засо­би вимі­рю­валь­ної техні­ки для про­ве­де­н­ня випро­бу­вань та вико­нує робо­ти зі ство­ре­н­ня та ате­ста­ції КТЗІ на про­тя­зі біль­ше 20 років на осно­ві укла­де­них дого­во­рів із замовниками.

При про­ве­ден­ні ате­ста­ції наші спе­ці­а­лі­сти роз­ро­бля­ють та супро­во­джу­ють пого­дже­н­ня в Держспецзв’язку про­гра­ми та мето­дик ате­ста­ції КТЗІ, опе­ра­тив­но (у тому числі з виїздом на ОІД) проводять:

  • ана­ліз умов фун­кціо­ну­ва­н­ня ОІД;
  • оцін­ку від­по­від­но­сті прое­кт­ної, кон­стру­ктор­ської, екс­плу­а­та­цій­ної та іншої техні­чної доку­мен­та­ції на КТЗІ вимо­гам НД ТЗІ;
  • ана­ліз та пере­вір­ку від­по­від­но­сті вихі­дних даних щодо ство­ре­н­ня КТЗІ реаль­ним умо­вам роз­мі­ще­н­ня ОІД, пере­вір­ку ком­пле­ктно­сті КТЗІ та наяв­ність сер­ти­фі­ка­тів або екс­пер­тних виснов­ків на засто­со­ва­ні засо­би ТЗІ, з одно­ча­сною пере­вір­кою від­по­від­но­сті умов екс­плу­а­та­ції та роз­мі­ще­н­ня засо­бів ТЗІ вимо­гам їх екс­плу­а­та­цій­ної документації;
  • пере­вір­ку паспор­та на КТЗІ та паспор­тів на при­мі­ще­н­ня ОІД (для чер­го­вої та поза­чер­го­вої атестацій);
  • інші необ­хі­дні роботи.

Також, вико­ну­є­ться необ­хі­дний ком­плекс усіх інстру­мен­таль­них випро­бу­вань та вимі­рю­вань з інстру­мен­таль­но­го кон­тро­лю захи­ще­но­сті, оформ­ле­н­ня від­по­від­них про­то­ко­лів визна­че­но­го в НД ТЗІ змі­сту. Роз­ро­бля­є­ться та затвер­джу­є­ться акт ате­ста­ції КТЗІ з подаль­шим супро­во­дже­н­ням його реє­стра­ції в Держспецзв’язку.