usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» є пер­шо­про­хід­цем в засто­су­ван­ні в КТЗІ тако­го орга­ні­за­цій­но-техні­чно­го захо­ду, як авто­ма­ти­зо­ва­ні вікон­ні тка­нин­ні роле­ти, які вико­ри­сто­ву­ю­ться для захи­сту від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції візу­аль­но-опти­чним та лазер­ним аку­сти­чним кана­ла­ми. В суку­пно­сті з тра­ди­цій­ни­ми техні­чни­ми засо­ба­ми аку­сти­чно­го та вібро­аку­сти­чно­го зашум­ле­н­ня, це дозво­ляє забез­пе­чи­ти вимо­ги чин­них нор­ма­тив­них доку­мен­тів в галу­зі ТЗІ для всіх кате­го­рій ОІД.
Засто­су­ва­н­ня таких ролет при пра­виль­но­му їх вибо­рі та роз­мі­щен­ні дозво­ляє одно­ча­сно з вимо­га­ми з ТЗІ забез­пе­чи­ти ком­фор­тні умо­ви пра­ці (рівень захи­сно­го шуму від пра­цю­ю­чих засо­бів аку­сти­чно­го та вібро­аку­сти­чно­го зашум­ле­н­ня в при­мі­щен­ні сут­тє­во змен­шу­є­ться при збе­ре­жен­ні всіх пара­ме­трів захисту).
Для міні­мі­за­ції загаль­ної ціни авто­ма­ти­зо­ва­них вікон­них тка­нин­них ролет та забез­пе­че­н­ня необ­хі­дно­го діа­па­зо­ну роз­мі­рів їх поло­тен (від 100 см х 100 см до 500 см х 500 см) від­би­ра­ю­ться касе­ти, дви­гу­ни та тка­ни­ни про­від­них зару­бі­жних виро­бни­ків з Поль­щі, Вели­ко­бри­та­нії та Фран­ції, після чого роле­ти зби­ра­ю­ться та нала­го­джу­ю­ться спе­ці­а­лі­ста­ми ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма». При цьо­му, в зале­жно­сті від вимог замов­ни­ка, вда­є­ться при­сто­су­ва­ти кон­фі­гу­ра­цію поло­тен ролет до різних кон­стру­кцій вікон (сту­пін­ча­тої, оваль­ної, аро­чної тощо).

Крім того, було про­ве­де­но низ­ку випро­бо­ву­вань, за резуль­та­та­ми яких віді­бра­ні пев­ні типи тка­нин­них поло­тен, що забез­пе­чу­ють най­кра­щі захи­сні хара­кте­ри­сти­ки роле­ти при бло­ку­ван­ні лазер­них про­ме­нів. Кольо­ро­ва гам­ма від­тін­ків поло­тен дозво­ляє вибра­ти колір, від­по­від­ний дизай­ну захи­щу­ва­них приміщень.

Зав­дя­ки засто­су­ван­ню дви­гу­нів постій­но­го стру­му з дода­тко­во вве­де­ни­ми до скла­ду КТЗІ бло­ка­ми управ­лі­н­ня і бло­ка­ми кому­та­ції можли­ве вико­ри­ста­н­ня авто­ма­ти­зо­ва­них вікон­них тка­нин­них ролет не тіль­ки в скла­ді КТЗІ (під час про­ве­де­н­ня спе­ці­аль­них нарад з наяв­ні­стю інфор­ма­ції з обме­же­ним досту­пом), а і окре­мо від КТЗІ, в зви­чай­но­му режи­мі робо­ти ролет для ство­ре­н­ня ком­фор­тних умов робо­ти спів­ро­бі­тни­ків (напри­клад, для захи­сту від соня­чних променів).

При­стрій виро­бля­є­ться серій­но.
Хара­кте­ри­сти­ки при­строю від­по­від­а­ють вимо­гам та реко­мен­да­ці­ям Держ­спец­зв’яз­ку Укра­ї­ни (НД ТЗІ 2.4–011-2015)

 

Замо­ви­ти рахунок