usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

При­стрій при­зна­че­ний для галь­ва­ні­чно­го роз’єднання теле­фон­но­го апа­ра­ту від чоти­ри­про­во­до­вої лінії. В яко­сті кому­та­цій­них при­стро­їв засто­со­ва­ні реле. Перед­ба­че­на можли­вість роз­ді­ле­н­ня екра­нів кабелів.
При­стрій може вико­ри­сто­ву­ва­тись у скла­ді ком­пле­ксів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції з метою авто­ма­ти­за­ції орга­ні­за­цій­них заходів.
Управ­лі­н­ня при­стро­єм вико­ну­є­ться пода­чею постій­ної напру­ги на кон­та­кти клем­но­го з’єднувача (нада­лі управ­ля­ю­ча напру­га), при цьо­му забез­пе­чу­є­ться галь­ва­ні­чна розв’язка між від­по­від­ни­ми кон­та­кта­ми розе­ток RJ14.
При­стрій забез­пе­чує зами­ка­н­ня від­по­від­них кон­та­ктів розе­ток RJ14 при від­су­тно­сті управ­ля­ю­чої напруги.
При пода­чі управ­ля­ю­чої напру­ги під­сві­чу­ва­н­ня інди­ка­то­ра на при­строї вка­зує на її наявність.
При­стрій від­клю­че­н­ня теле­фон­но­го апа­ра­ту КТР‑1.14 випу­ска­є­ться в двох виконаннях:

 • КТР‑1.14–12 – з управ­ля­ю­чою напру­гою 12 В постій­но­го струму;
 • КТР‑1.14–24 – з управ­ля­ю­чою напру­гою 24 В постій­но­го струму.

Технічні характеристики:

 1. Опір між від­по­від­ни­ми кон­та­кта­ми розе­ток при наяв­но­сті управ­ля­ю­чої напру­ги, Ом: не біль­ше 1.
 2. Опір між від­по­від­ни­ми кон­та­кта­ми розе­ток при від­су­тно­сті управ­ля­ю­чої напру­ги, МОм: не мен­ше 20.
 3. Зату­ха­н­ня на часто­ті 1000 Гц між від­по­від­ни­ми кон­та­кта­ми розе­ток при наяв­но­сті управ­ля­ю­чої  напру­ги, дБ: не мен­ше 90.
 4. Струм спо­жи­ва­н­ня при наяв­но­сті управ­ля­ю­чої напруги:
  • КТР‑1.14–12, мА: не біль­ше 24;
  • КТР‑1.14–24, мА: не біль­ше 17.
 5. Габа­ри­тні роз­мі­ри, мм: не біль­ше 57х40х26.
 6. Маса, кг: не біль­ше 0,025.

При­стрій виро­бля­є­ться серійно.
Згі­дно з НД ТЗІ 3.5–001-2017 екс­пер­тно­го виснов­ку не потребує.

Замо­ви­ти рахунок