usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

ДП “Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма” виро­бляє пооди­но­кі, дрі­бно­се­рій­ні та дослі­дні зраз­ки виро­бів за інди­ві­ду­аль­ни­ми замов­ле­н­ня­ми під­при­ємств і відомств.
Як пра­ви­ло, це спе­ци­фі­чні нестан­дар­тні ада­пте­ри, датчи­ки і пере­тво­рю­ва­чі, що засто­со­ву­ю­ться в галу­зі техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції, нестан­дар­тні моди­фі­ка­ції виро­бів, що випу­ска­ю­ться під­при­єм­ством, скла­дні вузли ана­ло­го­во­го і/або цифро­во­го обро­бі­тку сигналів.

Ниж­че наве­де­ні деякі при­кла­ди таких виробів

Адаптер електромережі.

Ада­птер еле­ктро­ме­ре­жі, що засто­со­ву­є­ться при про­ве­ден­ні спе­ці­аль­них дослі­джень еле­ктро­ме­ре­жі, спо­лу­чає еле­ктро­ме­ре­жу 50 Гц 220 В з вимі­рю­валь­ним або інди­ка­тор­ним при­ла­дом в широ­ко­му (до 1 ГГц) діа­па­зо­ні частот і має при цьо­му істо­тний кое­фі­ці­єнт під­си­ле­н­ня (5–15) дБ. В ада­пте­рі еле­ктро­ме­ре­жі наяв­на можли­вість вла­сно­го калі­бру­ва­н­ня перед про­ве­де­н­ням вимі­рю­вань, напри­клад, за допо­мо­гою свіп-гене­ра­то­ра і спектроаналізатора.

Трансформаторні датчики

Замов­ні транс­фор­ма­тор­ні датчи­ки для еле­ктро­ме­ре­жі або дво­про­во­до­вих ліній зв’язку (вимі­рю­валь­ні чи для зашум­ле­н­ня). При­зна­че­ні для про­ве­де­н­ня спе­ці­аль­них дослі­джень на про­во­до­вих кому­ні­ка­ці­ях, а також при ство­рен­ні ком­пле­ксів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (КТЗІ). Для при­кла­ду на фото пока­за­ний транс­фор­ма­тор стру­му вимі­рю­валь­ний для еле­ктро­ме­ре­жі 50 Гц 220 В.

Модифіковані варіанти виробів серії «Базальт»

Такі моди­фі­ка­ції виро­бів серії «Базальт» при­зна­че­ні для вико­ри­ста­н­ня в умо­вах або з пара­ме­тра­ми, від­мін­них від зазна­че­них в ТУ. Напри­клад, при­стрій захи­сний «Базальт‑1» для про­во­до­во­го радіо­мов­ле­н­ня з поту­жним (до 100 Вт) вихо­дом. Засто­со­ву­ю­ться для вста­нов­ле­н­ня на вхо­ді фіде­ра про­во­до­во­го радіо­мов­ле­н­ня в будів­лю для техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції. На фото пока­за­ний при­стрій захи­сний «Базальт‑3» в мета­ле­во­му кор­пу­сі, виго­тов­ле­ний на замов­ле­н­ня Міні­стер­ства обо­ро­ни України.

Підсистема гучномовного і телефонного зв’язку системи «Світязь‑М»

За техні­чним зав­да­н­ням (ТЗ) ВАТ «ХК Укр­спе­цте­хні­ка» спе­ці­а­лі­ста­ми ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» був роз­ро­бле­ний ком­плект кон­стру­ктор­ської доку­мен­та­ції під­си­сте­ми гучно­мов­но­го і теле­фон­но­го зв’язку (ГМ-ТЛЗ), виго­тов­ле­ні, нала­го­дже­ні та зда­ні пред­став­ни­кам замов­ни­ка стій­ка при­ла­ду та скла­до­ві моду­лі і вузли, за допо­мо­гою яких були реа­лі­зо­ва­ні всі вимо­ги ТЗ

Під­си­сте­ма ГМ-ТЛЗ забез­пе­чує авто­ма­ти­зо­ва­ні робо­чі місця (АРМ) опе­ра­то­рів зв’язком з або­нен­та­ми гучно­мов­но­го, теле­фон­но­го зв’язку та пуль­том опе­ра­тив­но­го зв’язку ПОС-32, а також теле­фон­ний зв’язок з від­по­від­ни­ми авто­ма­ти­чни­ми теле­фон­ни­ми стан­ці­я­ми (АТС) та місце­вою теле­фон­ною стан­ці­єю (ручною).

До скла­ду під­си­сте­ми входять:

  • стій­ка комутаційна;
  • АРМ управ­лі­н­ня зв’язком у скла­ді: моні­тор, кла­віа­ту­ра, мані­пу­ля­тор «миша»;
  • пуль­ти опе­ра­тив­но­го зв’язку ПОС-32 (до 32 пря­мих абонентів);
  • бло­ки узго­дже­н­ня і пане­лі управ­лі­н­ня для АРМів основ­ної систе­ми «Світязь–М»;
  • або­нент­ські уста­нов­ки гучно­мов­но­го зв’язку (АУ ГМЗ).

Пристрої формування прицільних структурних завад

При реа­лі­за­ції вимог ТЗ спе­ці­а­лі­ста­ми ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» був вивче­ний зміст від­кри­тих нор­ма­тив­них доку­мен­тів з наве­де­ни­ми стру­кту­ра­ми та пара­ме­тра­ми сигна­лів назва­них супу­тни­ко­вих наві­га­цій­них систем, опи­си та екс­плу­а­та­цій­на доку­мен­та­ція більш як 40 при­йма­чів сигна­лів супу­тни­ко­вих наві­га­цій­них систем, вивче­на стру­кту­ра їх про­то­ко­лів обмі­ну дани­ми зі спо­жи­ва­ча­ми, що дозво­ли­ло опти­маль­но стру­кту­ру­ва­ти вузли апа­ра­ту­ри, вико­ри­сто­ву­ва­ти про­гно­зу­ва­н­ня появи космі­чних апа­ра­тів від­по­від­них супу­тни­ко­вих наві­га­цій­них систем, засто­су­ва­ти суча­сну еле­мен­тну базу, вклю­ча­ю­чи про­гра­мо­ва­ні логі­чні інте­граль­ні схе­ми (ПЛІС) та кон­тро­ле­ри, забез­пе­чив­ши при цьо­му міні­мі­за­цію енер­го­спо­жи­ва­н­ня, а від­так, збіль­шив­ши час без­пе­рерв­ної робо­ти в польо­вих умо­вах при еле­ктро­жив­лен­ні апа­ра­ту­ри від аку­му­ля­тор­них батарей.

Такі виро­би можуть бути виго­тов­ле­ні, а поді­бні їм виро­би роз­ро­бле­ні та виго­тов­ле­ні ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» на дого­вір­них під­ста­вах під інди­ві­ду­аль­ні вимо­ги замовника.

За техні­чним зав­да­н­ням (ТЗ) ВАТ «ХК Укр­спе­цте­хні­ка» спе­ці­а­лі­ста­ми ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» був роз­ро­бле­ний ком­плект кон­стру­ктор­ської доку­мен­та­ції на скла­до­ву части­ну виро­бу «Анклав» — апа­ра­ту­ру при­ду­ше­н­ня наві­га­цій­них при­йма­чів спо­жи­ва­чів супу­тни­ко­вих наві­га­цій­них систем GPS/GLONASS з опціо­наль­ною можли­ві­стю роз­ши­ре­н­ня до GALILEO/COMPASS.

Пристрої обробки радіолокаційних сигналів наземних радіолокаційних станцій (РЛС)

ВАТ «ХК Укр­спе­цте­хні­ка» є іні­ці­а­то­ром роз­роб­ки пер­ших вітчи­зня­них назем­них РЛС (шифри «Лис», «Бар­сук», «Ман­густ») мілі­ме­тро­во­го діа­па­зо­ну хвиль. Осо­бли­вість цих РЛС поля­гає в засто­су­ван­ні кодо­ва­них ква­зі­без­пе­рерв­них зон­ду­ю­чих сигна­лів, що дозво­ли­ло змен­ши­ти поту­жність пере­да­ва­чів до оди­ниць ват, а для РЛС «Бар­сук» ще на поря­док менше.

Спе­ці­а­лі­сти ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» на під­ста­ві від­по­від­них ТЗ від­по­від­а­ли за роз­роб­ку при­стро­їв фор­му­ва­н­ня кодів моду­ля­ції зон­ду­ю­чих сигна­лів пере­да­ва­чів та оброб­ки вихі­дних відео­си­гна­лів при­йма­чів, управ­лі­н­ня пово­ро­тни­ми при­стро­я­ми РЛС (крім пере­но­сної РЛС «Бар­сук»), обмі­ну дани­ми з при­стро­я­ми від­обра­же­н­ня обста­нов­ки (крім пере­но­сної РЛС «Бар­сук») – сигналь­них процесорів.

Вра­хо­ву­ю­чи реа­лії часу поча­тку роз­роб­ки пер­шої РЛС «Лис» та від­су­тність можли­во­сті кори­сту­ва­тись пере­до­вою еле­мен­тною базою зару­біж­жя, в пер­ших сигналь­них про­це­со­рах вико­ри­сто­ву­ва­лась наяв­на еле­мен­тна база, досту­пна в СНГ, але навіть з вико­ри­ста­н­ням ана­ло­го-цифро­вої оброб­ки на еле­мен­тах жорс­ткої логі­ки вимо­ги ТЗ (крім ваго-габа­ри­тних роз­мі­рів) були виконані.

Роз­по­чи­на­ю­чи з пере­но­сної моди­фі­ка­ції РЛС «Бар­сук» сигналь­ні про­це­со­ри роз­ро­бля­лись із засто­су­ва­н­ням кон­тро­ле­рів та про­гра­мо­ва­них логі­чних інте­граль­них схем (ПЛІС). Роз­роб­ка сигналь­но­го про­це­со­ра пере­но­сної моди­фі­ка­ції РЛС «Бар­сук» була іні­ці­а­ти­вою ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма», де в яко­сті при­строю від­обра­же­н­ня був вико­ри­ста­ний сим­воль­ний дис­плей, роз­мі­ще­ний на пла­ті, при цьо­му були отри­ма­ні зна­чно кра­щі техні­чні хара­кте­ри­сти­ки цієї РЛС.

Крім того, іні­ці­а­тив­но спе­ці­а­лі­ста­ми ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» було роз­ро­бле­не про­грам­не забез­пе­че­н­ня для при­стро­їв від­обра­же­н­ня обста­нов­ки, яке пов­ні­стю авто­ма­ти­зу­ва­ло про­цес вияв­ле­н­ня сигна­лів від цілей, виді­ле­н­ня їх на фоні пере­шкод, визна­че­н­ня типу цілей та фор­му­ва­н­ня тра­є­кто­рій їх пере­мі­ще­н­ня з вико­ри­ста­н­ням кар­то­гра­фі­чної інфор­ма­ції райо­ну роз­та­шу­ва­н­ня РЛС.

Біль­шість техні­чних рішень як в сигналь­них про­це­со­рах, так і в інших систе­мах РЛС сфор­му­ва­лось під час робо­ти над ство­ре­н­ням РЛС «Ман­густ», техні­чні хара­кте­ри­сти­ки якої були най­кра­щи­ми на час роз­роб­ки.
За більш як десять років роз­роб­ки і моди­фі­ка­ції вка­за­них РЛС в ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» нако­пи­че­ний зна­чний досвід як у вибо­рі кодів моду­ля­ції зон­ду­ю­чих сигна­лів, так і мето­дів оброб­ки сигна­лів з вихо­ду при­йма­ча РЛС (коге­рен­тне та неко­ге­рен­тне нако­пи­че­н­ня, ста­бі­лі­за­ція рів­ня хибних три­вог, ство­ре­н­ня пото­чної кар­ти завад тощо), а осво­є­н­ня про­гра­му­ва­н­ня суча­сних ПЛІС, що допу­ска­ють вико­на­н­ня логі­чних опе­ра­цій за оди­ни­ці нано­се­кунд, дозво­ляє отри­му­ва­ти резуль­та­ти на рів­ні ана­ло­гі­чних зару­бі­жних пристроїв.