usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

При­стрій при­зна­че­ний для захи­сту об’є­ктів від вито­ку мов­ної інфор­ма­ції чоти­рьо­х­про­во­до­ви­ми ліні­я­ми цифро­во­го теле­фон­но­го зв’яз­ку ЦАТС Meredian. При­стрій вми­ка­є­ться в роз­рив лінії зв’язку між ЦАТС і ЦТА, пере­во­ди­ться в режим захи­сту при покла­де­ній мікро­те­ле­фон­ній труб­ці або при під­ня­тій на ЦТА мікро­те­ле­фон­ній труб­ці і нажа­тій кно­пці TEST на пристрої.

Необ­хі­дною умо­вою режи­му захи­сту є нати­сну­те поло­же­н­ня кно­пки POWER на пристрої

Технічні характеристики:

 1. Забез­пе­чу­є­ться захист від про­хо­дже­н­ня мов­ної не пере­тво­ре­ної та пере­тво­ре­ної інфор­ма­ції, обро­блю­ва­ної на об’є­кті, у напрям­ку від ЦТА до пор­ту ЦАТС при покла­де­ній на ЦТА мікро­те­ле­фон­ній трубці.
 2. Забез­пе­чу­є­ться інди­ка­ція пору­ше­н­ня зв’яз­ку, в тому числі через кон­та­ктне ВЧ-“нав’язування” в лінії зв’яз­ку з боку ЦАТС сигна­ла­ми вели­чи­ною біль­ше 50 мВ в діа­па­зо­ні частот від 0,01 МГц до 2,00 МГц.
 3. Забез­пе­чу­є­ться бло­ку­ва­н­ня сигна­лів ЦТА при пере­ви­щен­ні сере­дньо­го обся­гу даних, пере­да­них по кана­лу D з боку ЦТА, поро­го­во­го зна­че­н­ня з інди­ка­ці­єю режи­му блокування.
 4. Напру­га зов­ні­шньо­го еле­ктро­жив­ле­н­ня, В: (24±4)
 5. Поту­жність, спо­жи­ва­на при­стро­єм, при електроживленні:
  • від ЦАТС, Вт: не біль­ше 0,8;
  • від зов­ні­шньо­го дже­ре­ла постій­но­го стру­му, Вт: не біль­ше 1,3.
 6. Габа­ри­тні роз­мі­ри, мм: не біль­ше 160x80x30
 7. Маса, кг: не біль­ше 0,45

При­стрій захи­сту цифро­вих теле­фон­них апа­ра­тів Базальт-31 випу­ска­є­ться в двох виконаннях:

 1. Базальт-31А – для захи­сту кон­фі­ден­цій­ної інформації;
 2. Базальт-31Б – для захи­сту інфор­ма­ції з обме­же­ним досту­пом, що є вла­сні­стю держави.

При­стрій виро­бля­є­ться серій­но.
Дозво­ле­ний до засто­су­ва­н­ня Держ­спец­зв’яз­ку України.

Замо­ви­ти рахунок