usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
1Кваліфікований персонал

Пере­бу­ва­н­ня біль­ше 20 років на рин­ку техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції, опе­ра­тив­не від­сте­же­н­ня вимог нор­ма­тив­них доку­мен­тів, постій­ний моні­то­ринг нови­нок і моди­фі­ка­цій засо­бів ТЗІ як в дер­жа­ві, так і за кор­до­ном, дозво­ли­ли нашим спе­ці­а­лі­стам нако­пи­чи­ти уні­каль­ний досвід робіт в цій галузі.
За 20 років існу­ва­н­ня ДП „Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма” наши­ми спе­ці­а­лі­ста­ми ство­ре­но, впро­ва­дже­но та ате­сто­ва­но близь­ко 200 ком­пле­ксів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції для всіх кате­го­рій ОІД в бага­тьох містах України.
Одно­ча­сно, роз­ро­бле­но та дове­де­но до вла­сно­го серій­но­го виро­бни­цтва 8 типів при­стро­їв захи­сту інфор­ма­ції серії „Базальт”.
Біль­шість пра­ців­ни­ків нашо­го під­при­єм­ства доста­тньо дов­го спів­пра­цю­ва­ли з пред­став­ни­ка­ми ВТК і вій­сько­вих пред­став­ництв (в НДІ «Квант»), тому не з тео­рії зна­ють, як важли­во при виро­бни­цтві техні­ки дотри­му­ва­тись вимог кон­стру­ктор­ської та техно­ло­гі­чної доку­мен­та­ції, щоб забез­пе­чи­ти висо­кі надій­ність та якість виро­бле­ної продукції.
Широ­кий асор­ти­мент про­ду­кції нашо­го під­при­єм­ства та бага­то­рі­чний досвід робо­ти дозво­ляє нашим спе­ці­а­лі­стам швид­ко та які­сно ство­рю­ва­ти закін­че­ні ком­пле­кси техні­чно­го захи­сту мов­ної та «еле­ктрон­ної» інфор­ма­ції будь-якої скла­дно­сті для будь-якої кате­го­рії ОІД.

2Застосування передових технологій у виробництві та організації виробництва

При виро­бни­цтві наших виро­бів засто­со­ву­ю­ться нові пере­до­ві техно­ло­гії, що зво­дять до міні­му­му вплив люд­сько­го фактору:

  • біль­шість меха­ні­чних дета­лей виго­тов­ля­ю­ться на авто­ма­ти­зо­ва­них стан­ках (лазер­ний роз­крій заго­то­вок, токар­ні та фре­зер­ні робо­ти, гну­т­тя об’ємних дета­лей тощо);
  • роз­роб­ка дру­ко­ва­них плат та їх виго­тов­ле­н­ня про­во­дя­ться за допо­мо­гою суча­сних CAD-про­грам, що дозво­ля­ють забез­пе­чи­ти від­су­тність поми­лок як в доку­мен­та­ції, та і в кін­це­во­му продукті;
  • в еле­ктри­чних схе­мах виро­бів в пере­ва­жній біль­шо­сті засто­со­ва­ні SMD-еле­мен­ти, що мають висо­кі пока­зни­ки надій­но­сті (наро­бі­ток до відмови);
  • вста­нов­ле­н­ня SMD-еле­мен­тів на дру­ко­ва­ну пла­ту від­бу­ва­є­ться на авто­ма­ти­зо­ва­них робо­чих місцях з одно­ча­сним нане­се­н­ням паяль­ної пасти та подаль­шим про­це­сом пай­ки в спе­ці­а­лі­зо­ва­них паяль­них печах з авто­ма­ти­чним дотри­ма­н­ням опти­маль­них режимів.

Це зна­чно спро­щує та при­ско­рює цей етап техно­ло­гі­чно­го про­це­су, забез­пе­чу­ю­чи висо­ку якість та надій­ність еле­ктрон­них модулів.

3Висока надійність виробів

Виро­би серії «БАЗАЛЬТ» виро­бля­ю­ться нашим під­при­єм­ством біль­ше ніж 20 років. Ста­ти­сти­чні дослі­дже­н­ня дово­дять, що пере­ва­жна біль­шість наших виро­бів (97 %) від­пра­цю­ва­ла гаран­то­ва­ний тер­мін слу­жби (10 років) без від­мов і про­дов­жує пра­цю­ва­ти у скла­ді ком­пле­ксів ТЗІ, пов­ні­стю від­по­від­а­ю­чи вимо­гам сво­їх техні­чних умов. Це свід­чить про висо­ку надій­ність про­ду­кції нашо­го під­при­єм­ства і такі резуль­та­ти обумов­ле­ні цілою низ­кою ком­пле­ксних захо­дів, спря­мо­ва­них на під­три­ма­н­ня пока­зни­ків надій­но­сті нашої про­ду­кції на най­ви­що­му рівні.
Заку­пів­лю еле­ктро­ра­діо­еле­мен­тів наше під­при­єм­ство про­во­дить у про­від­них поста­чаль­ни­ків кра­ї­ни (не тіль­ки з Киє­ва), що віді­бра­ні нами на осно­ві спів­пра­ці про­тя­гом бага­тьох років і мають пози­тив­не ім’я на цьо­му рин­ку. Всі еле­ктро­ра­діо­еле­мен­ти перед вста­нов­ле­н­ням на дру­ко­ва­ну пла­ту чи у виріб про­хо­дять вхі­дний кон­троль згі­дно від­по­від­них вимог техні­чних умов на нашу продукцію.
Виго­тов­ле­н­ня наших виро­бів згі­дно ком­пле­ктів кон­стру­ктор­ської та техно­ло­гі­чної доку­мен­та­ції, вико­на­них у пов­ній від­по­від­но­сті з вимо­га­ми ЄСКД, та від­пра­цьо­ва­них і від­ко­ри­го­ва­них за бага­то років не тіль­ки за резуль­та­та­ми випу­ску дослі­дної та уста­нов­чої пар­тій виро­бів, пере­хо­ду на нову еле­мен­тну базу, але і за про­по­зи­ці­я­ми кон­тр­аген­тів, заді­я­них для виго­тов­ле­н­ня окре­мих дета­лей та вузлів для наших виро­бів, що під­ви­щи­ло кін­це­ву якість кон­стру­ктор­ської і техно­ло­гі­чної документації.
Макси­маль­на авто­ма­ти­за­ція про­це­су виро­бни­цтва, почи­на­ю­чи від вста­нов­ле­н­ня SMD-еле­мен­тів на дру­ко­ва­ну пла­ту і закін­чу­ю­чи про­це­сом пай­ки в спе­ці­а­лі­зо­ва­них паяль­них печах з авто­ма­ти­чним дотри­ма­н­ням опти­маль­них режи­мів, забез­пе­чує висо­ку якість та надій­ність еле­ктрон­них модулів.
Як наслі­док, пере­ва­жна біль­шість наших виро­бів від­пра­цю­ва­ла гаран­то­ва­ний тер­мін слу­жби без від­мов, що дозво­ляє нам, керу­ю­чись остан­ні­ми нор­ма­тив­ни­ми доку­мен­та­ми в галу­зі ТЗІ, нада­ва­ти нову послу­гу з про­дов­же­н­ня стро­ку слу­жби таких виробів.

4Максимально сприятливі для покупців технології доставки замовленого обладнання

Наше під­при­єм­ство від­прав­ляє замов­ле­ні і опла­че­ні виро­би по Укра­ї­ні насту­пни­ми кур’єр­ськи­ми слу­жба­ми: «Нова Пошта», «Укр­по­шта», «Авто­люкс», «Нічний Екс­прес», Дер­жав­не під­при­єм­ство спе­ці­аль­но­го зв’яз­ку. Від­прав­ле­н­ня можли­ве кожно­го робо­чо­го дня.

5Повнота сервісу (роботи «під ключ»)

Наші послу­ги хара­кте­ри­зу­ю­ться пов­но­тою сер­ві­су, ми нама­га­є­мось дотри­му­ва­тись прин­ци­пу «робо­ти під ключ» — участь в під­го­тов­ці техні­чно­го зав­да­н­ня на КТЗІ (КСЗІ), роз­роб­ка про­е­кту КТЗІ (КСЗІ), ство­ре­н­ня та впро­ва­дже­н­ня КТЗІ, ате­ста­ція КТЗІ (під­го­тов­ка КСЗІ до екс­пер­ти­зи), супро­во­дже­н­ня КТЗІ (КСЗІ) на дого­вір­них умо­вах, забез­пе­че­н­ня КТЗІ засо­ба­ми техні­чно­го захи­сту вла­сно­го виробництва.