usts@usts.kiev.ua
+38(044)258-70-97, +38(050)335-83-08
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45
Close
03022, м.Київ, а/с 35 м.Київ, вул.М.Максимовича(О.Трутенка),2
Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45

Історія

Істо­рія дочір­ньо­го під­при­єм­ства «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» при­ва­тно­го акціо­нер­но­го това­ри­ства «Хол­дін­го­ва ком­па­нія «Укр­спе­цте­хні­ка» веде свій поча­ток від 1996 року, коли було роз­по­ча­то рекон­стру­кцію Пала­цу «Укра­ї­на». Вияви­лось, що існу­ю­че «пре­зи­дент­ське кри­ло» Пала­цу, де мали про­во­ди­тись не тіль­ки уро­чи­сті захо­ди, а і кон­фі­ден­цій­ні пере­мо­ви­ни, вияви­лось зов­сім не захи­ще­ним від несан­кціо­но­ва­но­го зні­ма­н­ня інфор­ма­ції, при­чо­му в дер­жа­ві на той момент не було жодно­го під­при­єм­ства, яке могло б вико­на­ти пов­но­мас­шта­бний захист ком­пле­ксу при­мі­щень «пре­зи­дент­сько­го кри­ла» Пала­цу «Укра­ї­на».

Саме тоді було ство­ре­не дер­жав­не під­при­єм­ство «Укр­спе­цте­хні­ка» під керів­ни­цтвом нині покій­но­го Оле­ксан­дра Козло­ва, який зумів зібра­ти у від­діл техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (ТЗІ) цьо­го під­при­єм­ства ряд про­від­них спе­ці­а­лі­стів відо­мо­го обо­рон­но­го НДІ «Квант», які опе­ра­тив­но вирі­ши­ли про­бле­ми від­су­тно­сті необ­хі­дних сер­ти­фі­ко­ва­них засо­бів захи­сту інфор­ма­ції, роз­роб­ки техно­ло­гій робо­ти на об’єктах та пра­вил екс­плу­а­та­ції ком­пле­ксів захи­сту інформації.

У 2000 році дер­жав­не під­при­єм­ство «Укр­спе­цте­хні­ка», що зна­чно роз­ро­слось, про­йшло через при­ва­ти­за­цію до ВАТ «Укр­спе­цте­хні­ка», яке зго­дом транс­фор­му­ва­лось в АТ «ХК «Укр­спе­цте­хні­ка», а від­діл ТЗІ пере­тво­рив­ся в спе­ці­а­лі­зо­ва­не дочір­нє під­при­єм­ство «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» зі сво­ї­ми ста­ту­тни­ми доку­мен­та­ми, реє­стра­ці­єю в Єди­но­му дер­жав­но­му реє­стрі юри­ди­чних осіб, фізи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань та вла­сним кодом для коду­ва­н­ня кон­стру­ктор­ської доку­мен­та­ції сво­їх виробів.

За ці роки спе­ці­а­лі­ста­ми під­при­єм­ства роз­ро­бле­но і впро­ва­дже­но у виро­бни­цтво ряд засо­бів ТЗІ, що пере­кри­ва­ють біль­шість кана­лів вито­ку інфор­ма­ції, мають наяв­ні Екс­пер­тні виснов­ки ДССЗЗІ Укра­ї­ни і вве­де­ні до Пере­лі­ку засо­бів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції, дозво­ле­них для забез­пе­че­н­ня техні­чно­го захи­сту дер­жав­них інфор­ма­цій­них ресур­сів та інфор­ма­ції, вимо­га щодо захи­сту якої вста­нов­ле­на зако­ном.

Нашим під­при­єм­ством роз­ро­бле­ні і впро­ва­дже­ні КТЗІ і КСЗІ для насту­пних організацій:

 

 • Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та України;
 • Вер­хов­на Рада України;
 • Кабі­нет Міні­стрів України;
 • ДСНС Укра­ї­ни;
 • СБ Укра­ї­ни;
 • СЗР Укра­ї­ни;
 • Вер­хов­ний суд України;
 • Націо­наль­ний банк України;
 • ВАТ «Укр­транс­на­фта»;
 • центр «Укр­ча­сто­тна­гляд»;
 • Між­ре­гіо­наль­не управ­лі­н­ня статистики;
 • обла­сні інспе­кції еле­ктро­зв’яз­ку тощо.

Стру­ктур­но під­при­єм­ство скла­да­є­ться з 4‑х від­ді­лів (виро­бни­чий від­діл, від­діл НДДКР, від­діл теле­ко­му­ні­ка­цій та від­діл техні­чно­го кон­тро­лю) та метро­ло­гі­чної слу­жби, чисель­ність пер­со­на­лу – близь­ко  20 осіб.

Під­при­єм­ство має спе­ці­аль­ний дозвіл Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни на здій­сне­н­ня діяль­но­сті, пов’я­за­ної з дер­жав­ною таєм­ни­цею, а також ліцен­зію Адмі­ні­стра­ції Дер­жав­ної слу­жби спе­ці­аль­но­го зв’язку та захи­сту інфор­ма­ції на про­во­дже­н­ня госпо­дар­ської діяль­но­сті з нада­н­ня послуг у галу­зі кри­пто­гра­фі­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (крім послуг еле­ктрон­но­го цифро­во­го під­пи­су) та техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції за пере­лі­ком, що визна­ча­є­ться Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни, в частині:

 

 • оці­ню­ва­н­ня захи­ще­но­сті інфор­ма­ції усіх видів, у тому числі інфор­ма­ції, що ста­но­вить дер­жав­ну таємницю;
 • вияв­ле­н­ня закла­дних пристроїв.

 

Продукція

ДП “Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма” виро­бляє насту­пні вироби.

 

 1. Виро­би техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції, роз­ро­бле­ні ВАТ «ХК «Укр­спе­цте­хні­ка»:
 2. Виро­би техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції, роз­ро­бле­ні ДП «Укр­спе­цте­хні­ка система»: 
 3. Пуль­то­ве та допо­мі­жне обла­дна­н­ня для побу­до­ви ком­пле­ксів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції (КТЗІ) на об’є­ктах інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті, в тому числі: 
 4. Радіо­еле­ктрон­ні вузли і бло­ки, що вхо­дять до скла­ду виро­бів ПрАТ «ХК “Укр­спе­цте­хні­ка» та інших виро­бни­ків еле­ктрон­но­го обла­дна­н­ня, в тому числі радіо­ло­ка­цій­них стан­цій, теле­ко­му­ні­ка­цій­них виро­бів, при­стро­їв захи­сту інфор­ма­ції, широ­ко­сму­го­вих систем радіо­еле­ктрон­ної про­ти­дії та інших виробів.
 5. Пооди­но­кі зраз­ки виро­бів за інди­ві­ду­аль­ни­ми замов­ле­н­ня­ми міні­стерств і відомств України.

Вар­тість і умо­ви поста­ча­н­ня серій­них виро­бів техні­чно­го захи­сту інфор­ма­ції визна­че­ні загаль­ним прайс-листом підприємства.

Наші пар­тне­ри купу­ють ці виро­би на умо­вах, що визна­ча­ю­ться від­по­від­ни­ми дого­во­ра­ми про пред­став­ни­цтво в галу­зі збу­ту. Умо­ви постав­ки дослі­дних і оди­ни­чних зраз­ків про­ду­кції визна­ча­ю­ться дого­вір­ни­ми відносинами.

 

Послуги

ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» здійснює:

 

 • пов­ний ком­плекс робіт на об’є­ктах замовника
 • роз­роб­ку КТЗІ (КСЗІ)
 • мон­таж КТЗІ (КСЗІ)
 • пуско­на­ла­го­дже­н­ня КТЗІ (КСЗІ) об’є­ктів інфор­ма­цій­ної діяльності
 • пошук закла­дних пристроїв
 • ате­ста­цію КТЗІ
 • екс­пер­ти­зу КСЗІ тощо. 

ДП «Укр­спе­цте­хні­ка систе­ма» роз­ро­бляє радіо­еле­ктрон­ні вузли і бло­ки за техні­чни­ми зав­да­н­ня­ми замов­ни­ків на дого­вір­них умовах.